Finanšu komitejas 22.06.2023. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 22.06.2023. sēdes darba kārtība

22.06.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3694 003 0049, “Medņukalniņi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 003 0078, “Anti”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3644 002 0107, “Ceļmalas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3644 002 0099, “Mežmalas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par būves “Angārs”, “Medņukalnos”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā iznomāšanu.
6. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada pašvaldības īpašuma remontam.
7. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada muzejam.
8. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nodarbinātības pasākumiem.
9. Par finansējuma izdalīšanu skolēnu pārvadājumiem.
10. Par izglītojamo pārvadājumiem ar privāto transportu kompensējamo degvielas izdevumu tarifu.
11. Par līdzekļu pārkārtošanu Ziemeru pamatskolai.
12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
13. Par diagonālā pacēlāja iegādi un uzstādīšanu.
14. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
15. Par aģentūras statusa noņemšanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA”.
16. Par aģentūras statusa noņemšanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA”.
17. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alūksnes novada teritorijā” izdošanu.
18. Par nodibinājuma “Vidzemes attīstības aģentūra” likvidāciju.
19. Par precizējumu Alūksnes novada pašvaldības domes 25.05.2023. lēmumā Nr. 153 “Par Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”.
20. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
21. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 4. janvāra lēmumā Nr. 1 “Par pašvaldības objekta nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai”.
22. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 215 “Par amata vietām un atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai”.
23. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 230 “Par amata vietām un atlīdzību Centrālajai administrācijai”.
24. Par Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušu.

Skip to content