Finanšu komitejas 21.09.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 21.09.2023. darba kārtība

21.09.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – inženierkomunikāciju tīklu Darba ielā, Jāņkalna ielā 17A un Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” izdošanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
4. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.09.2022. noteikumos Nr. 4/2022 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai”.
5. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm darbinieku atlaišanas pabalstiem.
6. Par papildu finansējuma piešķiršanu 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanai.
7. Par Alūksnes novada reorganizētajām un likvidētajām izglītības iestādēm piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
8. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 29.06.2023. lēmumā Nr. 196 “Par izglītojamo pārvadājumiem ar privāto transportu kompensējamo degvielas izdevumu tarifu”.
9. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 31.08.2023. lēmumā Nr. 270 “Par interešu izglītības programmu īstenošanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Ziemeru pamatskolā 2023./2024. mācību gadā”.
10. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.
11. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.06.2023. lēmumā Nr. 210 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušu”.

Skip to content