Finanšu komitejas 19.10.2023. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 19.10.2023. sēdes darba kārtība

19.10.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnē, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.[..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnē, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 004 0033, “Dienvidpuse”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3694 002 0178, “Eglītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 175”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļmala”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils iela 88, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līkumi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
10. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Vējakalna ielā 4A-1 un Vējakalna ielā 4A-2, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
11. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada pašvaldības iestādes “ALJA” sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
12. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
13. Par SIA “Alūksnes enerģija” pamatkapitāla palielināšanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 īstenošanai.
14. Par SIA “Rūpe” pamatkapitāla samazināšanu.
15. Par līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs”.
16. Par līdzfinansējumu LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS OPEKALNA DRAUDZES projektam.
17. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lietusūdeņu attīrīšanas izdevumu kompensācijai.
18. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā.
19. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai.
20. Par finansējuma piešķiršanu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
21. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
22. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”” izdošanu.
23. Par iekšējā audita sistēmu Alūksnes novada pašvaldībā.

Skip to content