Izpilddirektora informācija 26. oktobra domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 26. oktobra domes sēdē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 26. oktobra domes sēdē sniedza deputātiem informāciju par aktualitātēm aizvadītajā mēnesī.

Līdz 25. oktobrim Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā veikti 76 dzimšanas reģistri. Mūžībā aizgājuši 170 Alūksnes novada iedzīvotāji. Reģistrētas 47 laulības.

20. oktobrī veselības ministrs Hosams Abu Meri un Veselības ministrijas pārstāvji darba vizītē apmeklēja Alūksnes slimnīcu, tikās ar slimnīcas un pašvaldības vadību.

9. oktobrī Alūksnē notika SIA “AP Kaudzītes” dalībnieku sapulce, kurā piedalījās SIA “ZAAO” pārstāvji, par Vidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2023.-2027. gadam. Īstenojot plānu, Alūksnes novada saražotos atkritumus turpinās nogādāt poligonā “Kaudzītes” Litenes pagastā, Gulbenes novadā. Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns paredz SIA “AP Kaudzītes” apvienošanas ceļā pievienot SIA “ZAAO”. Uz novembra domes komitejām plānots virzīt Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.-2027. gadam apstiprināšanu un citus ar to saistītos jautājumus.

SIA “PATA” ir apstrīdējusi Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu par aizliegumu apmežot lauksaimniecības zemi Mārkalnes pagastā (uzsākta tiesvedība).

Noslēgts līgums ar SIA “RCG Lighthouse” par LED gaismekļu piegādi un nomaiņu Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā EKII (Emisijas kvotu izsolīšanas instruments) atbalstītā projekta ietvaros. Kopā novadā tiks veikta 536 gaismekļu un 9 balstu nomaiņa, darbi tiks uzsākti janvāra beigās.

Noslēgts līgums ar SIA “Valkas ceļi” par Cerību ielas Alūksnē seguma atjaunošanu ar divkārtu virsmas apstrādi, darbi plānoti projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” ietvaros.

Ir uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana Saules tilta Tempļakalnā atjaunošanai, Alsviķu ielas infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūvei, ražošanas telpu Jaunalūksnes un Annas pagastos izbūvei un pašvaldības autoceļa seguma atjaunošanai Mālupes pagastā uzņēmējdarbības atbalstam. Turpinās būvdarbi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskajā korpusā. Noslēgumam tuvojas Veclaicenes ainavu apvidus infrastruktūras uzlabošanas projekts.

Turpinās darbs pie novada Investīciju plāna aktualizēšanas.

Ar Zivju fonda finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu realizēti 3 zivju resursu papildināšanas projekti. Alūksnes ezerā ielaisti 39000, Sudala ezerā 16400 un Indzera ezerā 13000 zandartu mazuļu.

17. un 18. oktobrī pašvaldības pārstāvji viesojās Setomā pašvaldībā Igaunijā, kur notika Igaunijas – Latvijas programmas projekta “Sports visiem” atklāšanas pasākums. Pārstāvji pārrunāja projekta ieviešanas gaitu un sagaidāmos rezultātus, sagatavoja aktivitāšu plānu līdz nākamā gada septembrim.

19. oktobrī notika projekta “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” noslēguma pasākums, pulcējot visus projekta partnerus Alūksnē.

Noslēgts līgums ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru par sadarbības turpināšanu jaunajā plānošanas periodā līdz 2029. gadam, nodrošinot LIAA un inkubatora sniegtos pakalpojumus Alūksnes novadā.

Noticis Nodarbinātības valsts aģentūras, darba devēju un darba meklētāju tiešsaistes pasākums par aktuālajām vakancēm uzņēmumos. Tika prezentētas arī pašvaldības aktuālās vakances.

Pašvaldības izsludinātajā grantu konkursā “DARĪTSPĒKS” saņemti 7 jauno uzņēmēju pieteikumi.

16. oktobrī notika tikšanās ar komersantiem par 2023./2024. gada ziemas piedāvājuma iedzīvotājiem un viesiem veidošanu.

Realizēts projekts “Meža dienas 2023”, kura ietvaros Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieki kopā ar Alūksnes novada Mazpulcēniem un Alūksnes mežniecības pārstāvjiem, Alūksnes velotrasē, Ojāra Vācieša ielā 9, Alūksnē, iestādīja dažādus kokaugus. Projektu finansēja Meža attīstības fonds. Projekta ietvaros pašvaldībai tika piešķirti 1200 EUR kokaugu stādu un mulčas iegādei.

Ir veikta Alūksnes Lielo un Mazo kapu koku apsekošana. Apzināti 170 bīstami koki, kurus būtu nepieciešams nozāģēt, 285 primāri kopjami koki un 120 sekundāri kopjami koki. Koki ir atzīmēti gan plānā, gan dabā.

Šobrīd norit Spodrības nedēļa Alūksnes pilsētas teritorijā, kuras laikā iedzīvotāji var nodot savos privātīpašumos sagrābtās lapas un savāktos zarus uz noteiktiem punktiem pilsētā, no kurienes pašvaldības aģentūra “Spodra” tos nogādās zaļo un dārza atkritumu laukumā kompostēšanai.

Ir izsludināta aptauja par atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā.

Notiek elektroautomobīļu potenciālo uzlādes vietu apzināšana un izpēte Alūksnē.

Budžeta izpilde uz 25.10.2023.: kopā ieņēmumu izpilde 88,12%; galveno ieņēmumu avotu izpilde: iedzīvotāju ienākuma nodoklis 80,98 (pēc valsts budžeta plāna 82,67%), nekustamā īpašuma nodokļa izpilde 111,13%, pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda izpilde 79,51%, iestāžu maksas pakalpojumi 99,80%. Izdevumu izpilde 75,48%. Pašvaldību saistību (aizņēmumu un galvojumu) proporcija pret pašvaldības ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF (pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds) 18,35%.

Ir uzsākts darbs pie 2024. gada budžeta sagatavošanas.

Izsludināta apspriede ar piegādātājiem automobiļu iegādei pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Izsludinātas iepirkuma procedūras Melleņkalna ielas, Alūksnē seguma atjaunošanai ar divkārtu virsmas apstrādi un Pils ielas posma pārbūvei. Vērtēšanas procesā iepirkumi elektroautobusu iegādei, remontdarbu veikšanai Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļos. Tehniskās specifikācijas un nolikumu sagatavošanas procesā iepirkumi Alūksnes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošanai 2024. gadā, atkritumu apsaimniekošanai Alūksnes novadā, elektroenerģijas iegādei Alūksnes novada pašvaldībai.

9. oktobrī Alūksnes novada kultūras centra darbinieki pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja Siguldas novadu.

18. oktobrī notika Alūksnes novada kultūras centra darbinieku tikšanās ar novada pensionāru biedrību par sadarbību un plānotajiem pasākumiem senioru mērķauditorijai.

20. oktobrī notika Pateicības pasākums novada Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem.

24. oktobrī notika tikšanās ar Gulbenes novada pašvaldības pārstāvjiem, lai izvērtētu Bānīša svētkus un diskutētu par svētku turpmāko organizēšanu.

Notiek iepirkuma pretendentu izvērtēšana projektam “Tehniskā aprīkojuma iegāde Alūksnes novada kultūras piedāvājuma mūsdienīgai un līdzsvarotai attīstībai”.

Notiek intensīva gatavošanās Valsts svētku pasākumiem novembrī.

Notiek aktīvs darbs pie 2024. gada novada kultūras piedāvājuma veidošanas.

Kopumā oktobrī novadā noorganizēti 39 kultūras pasākumi vai aktivitātes.

Novada bibliotēkai sadarbībā ar pagastu apvienības pārvaldi notiek Māriņkalna bibliotēkas pārcelšana uz Māriņkalna tautas nama ēku.

Par Annas bibliotēkai ziedotajiem līdzekļiem ar jaunām rotaļu iekārtām un labiekārtošanas elementiem (dažādas šūpoles, galds, sols u.c.) papildināts rotaļu laukums Annā.

Bibliotēkās veikta preses izdevumu abonēšana 2024. gadam.

3. oktobrī izglītības iestāžu darbinieki tikās Skolotāju dienai veltītajā pasākumā Alūksnes Kultūras centrā.

5. oktobrī notika skolēnu izturības skrējiens, kurā piedalījās 98 dalībnieki no visām novada skolām.

Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes ir organizējušas aktivitātes Latvijas Veselības sporta nedēļas ietvaros.

Skolas iesaistījās Karjeras nedēļas pasākumos. Šī gada tēma “Tavs prasmju portfelis”. Skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, studentiem, piedalījās IT eksāmenā, veica pašizpētes testus, veidoja savus CV. Vecākiem bija iespēja piedalīties tiešsaistes nodarbībā “Konkurētspējīgas prasmes”.

Rudens brīvdienu nedēļā skolotājiem tiek piedāvāti dažādi pasākumi savas profesionālās kompetences pilnveidošanai: svešvalodu skolotājiem metodiskā diena Smiltenē, divas tālākizglītības kursu programmas, metodiskā diena Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.

Izglītības pārvaldē notikušas individuālās sarunas ar izglītības iestāžu vadītājiem par iepriekšējā mācību gada sasniegtajiem rezultātiem un šī mācību gada prioritātēm.

Novada izglītības iestādes ir apkopojušas un noteikušas prioritātes nepieciešamajiem uzlabojumiem to infrastruktūras uzlabošanai.

Ar jauno mācību semestri ēdināšanas pakalpojumu Alūksnes vidusskolā un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā sniegts SIA “Baltic Restaurants Catering”.

Pilssalā noticis Alūksnes novada rudens kauss minifutbolā.

Ir pārskatīti saistošie noteikumi “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”, pamatojoties uz novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem “Par līdzdarbības līgumu slēgšanu Alūksnes novada pašvaldībā”, Alūksnes Sporta skola izsludinājusi konkursu ziemas rallija organizēšanai ar mērķi iesaistīt sabiedrību sporta pasākumu norisē.

Pagastu apvienības pārvalde ir apsekojusi pašvaldības kapsētas novada teritorijā, tiek apkopoti nepieciešamie ieguldījumi un uzlabojumi.

Bez rezultāta noslēgusies pretendentu pieteikšanās uz ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa amatiem Zeltiņu un Ilzenes pagastos.

Pagastu apvienības pārvalde ir noslēgusi līgumus ar komersantiem par pašvaldības autoceļu uzturēšanu 2023./2024. gada ziemas sezonai.

Pašvaldības aģentūras “ALJA” un Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes darbinieki Zeltiņu pagastā pie Dambja tilta uzpludinājuma sākuši pakāpenisku Melnupes ūdens līmeņa pazemināšanu, lai novērstu plūdu draudu risku pavasarī.

25. oktobrī notika tikšanās ar Pededzes pagasta iedzīvotājiem par projekta idejām pagastu mērķprogrammas līdzekļu plānotajam izlietojumam. Iedzīvotāji nolēma Pededzes centrā ierīkot ielu apgaismojumu.

Sociālo lietu pārvalde piedalījusies konferencē “Cik svarīga ir cilvēka ar invaliditāti nodarbinātība?”, Labklājības ministrijas organizētajā metodiskajā sanāksmē Cēsīs.

Ir saņemts Labklājības ministrijas veiktā audita par atbalsta sniegšanu trūcīgajām un maznodrošinātajām personām Alūksnes novadā atzinums.

20. oktobrī sociālo lietu pārvalde sadarbībā ar fondu “TMZO Kopā mainām pasauli” organizēja mācību semināru Alūksnē par tuvinieku aprūpi mājas apstākļos.

Oktobrī pašvaldības policija ir uzsākusi četrus administratīvos procesus (par suņu klaiņošanu 2 procesi, 1 process par dzīvnieka nereģistrēšanu, 1 par nevakcinēšanu pret trakumsērgu), vainīgās personas noskaidrotas.

Par kokmateriālu krautuves izveidošanu ceļa zemes nodalījuma joslā, bez autoceļa īpašnieka rakstveida saskaņojuma, uzsākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi, tiek noskaidrotas vainīgās personas, noris procesuālās darbības pierādījumu vākšanā.

Uzsāktas 3 administratīvo pārkāpumu lietas par bojājumu nodarīšanu autoceļam, notiek pierādījumu vākšana.

Pieņemti 12 lēmumi “Par soda piemērošanu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu”.

Sadarbībā ar Alūksnes novada Bāriņtiesu apsekotas vairākas Alūksnes novadā dzīvojošās ģimenes, pārbaudot Bērnu tiesību aizsardzības likuma normu ievērošanu.

Pašvaldības aģentūra “Spodra” organizējusi tās darbinieku talkas, lai sakārtotu pašvaldības īpašumu Ošu ielā.

Saskaņā ar novada būvvaldes sniegto informāciju, ekspluatācijā nodoti AS “Latvijas valsts meži” meža ceļi Alsviķu un Mālupes pagastos.

Alūksnē notika Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes sēde un nozares specialistu iepazīstināšana ar Alūksnes tūrisma piedāvājumu.

Uz 25. oktobri Alūksnes novadā reģistrēti 2634 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši naktsmītņu, ēdināšanas un citus pakalpojumus. Intensīvi notiek datu precizēšana Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas reģistrā.

Alūksnes un Apes novada fondam ir nodots pašvaldības transportlīdzeklis Mercedes Benz Sprinter atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Noticis izvirzīto pretendentu augstākajam pašvaldības apbalvojumam “Sudraba zīle” izvērtējums.

Jau otro gadu Alūksnes novads atzīts par trešo ceļu satiksmei drošāko novadu grupā. Tas noskaidrojies “Ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtēšanas indeksā 2022”.

28. oktobrī Alūksnes novadā viesosies Černivcu apgabala Hotinas pašvaldības pārstāvji no Ukrainas. Tiksies ar pašvaldības vadību, apmeklēs Alūksnes novada Sabiedrības centru, vairākas pašvaldības iestādes, tiksies ar Alūksnē dzīvojošo Ukrainas kopienu. Paredzēts noslēgt pašvaldību savstarpējās sadarbības līgumu.

Skip to content