Attīstības komitejas 19.02.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Attīstības komitejas 19.02.2024. sēdes darba kārtība

19.02.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
2. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
3. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2024. – 2026. gadam apstiprināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Alūksnē, Alūksnes novadā daļu iznomāšanu.
5. Par grozījumiem Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nolikumā.
6. Par nolikuma “Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu.
7. SLĒGTAJĀ DAĻĀ tiks izskatīts lēmuma projekts par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi.

Skip to content