Alūksnes novada pašvaldības budžets 2024. gadam apstiprināts bez deficīta - Alūksnes novads

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2024. gadam apstiprināts bez deficīta

Ceturtdien, 15. februārī, Alūksnes novada pašvaldības dome apstiprināja 2024. gada bezdeficīta budžetu.

Šī gada budžeta prioritārās jomas Alūksnes novadā ir:
1) izglītība,
2) sociālā aizsardzība,
3) infrastruktūras projektu īstenošana sociālās, izglītības un uzņēmējdarbības jomās.

Pašvaldības 2024. gada budžets plānots 27 432 892 EUR apmērā, tai skaitā 22 801 314 EUR pamatbudžeta ieņēmumi un 4 631 578 EUR – naudas līdzekļu atlikums gada sākumā, kas novirzīts plānoto aktivitāšu īstenošanai.

– Publiski ir izskanējis, ka šogad pašvaldībām ir grūti saplānot budžetus. No Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda šogad saņemsim par aptuveni 500 tūkstošiem eiro mazāk nekā pērn, tas saistīts ar iedzīvotāju skaita samazināšanos un pašvaldību izlīdzināšanas fonda finansējuma aprēķināšanas novecojušo formulu. Pieaugot procentu likmēm, ir palielinājušies aizņēmumu atmaksai nepieciešamie līdzekļi. Tāpat pieaugums atalgojumam, ņemot vērā minimālās algas un pedagogu algu palielināšanos, un arī atalgojuma celšanu pārējiem darbiniekiem. Taču iepriekšējos gados esam veikuši daudzas strukturālas reformas novadā, samazinājuši amata vietu skaitu, kā rezultātā esam spējuši ietaupīt līdzekļus, līdz ar to Alūksnes novads šogad pilnīgi droši var salikt bezdeficīta budžetu. Ir pašvaldības Latvijā, kurām jāaizņemas finanses Valsts kasē, lai varētu pilnvērtīgi nodrošināt pašvaldības funkcijas. Mums šādu problēmu nav un nebūs. Paldies deputātiem, kas iepriekšējo divu gadu laikā pieņēma drosmīgus lēmumus, lai šodien mēs paceltu galvu varētu lemt par pašvaldības budžetu un veiksmīgi strādāt šo gadu, – domes sēdē sacīja Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

IEŅĒMUMI

Lielākos pamatbudžeta ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas 2024. gadā plānots 9 168 171 EUR apmērā – par 545 530 EUR vairāk nekā pērn faktiski saņemts. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti 742 314 EUR, dabas resursu nodoklis – 50 000 EUR, bet azartspēļu nodoklis – 10 800 EUR apmērā.
Valsts budžeta transfertu ieņēmumi plānoti 10 691 575 EUR. Tai skaitā 4 387 963 EUR dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas plānota par 544 407 EUR mazāka nekā 2023. gadā faktiski saņemts, kā arī citas dotācijas, tostarp pedagogu, sporta pedagogu, mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības pedagogu, kā arī tautas māksliniecisko kolektīvu vadītāju un ārstu palīgu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanai, asistentu nodrošināšanai personām ar invaliditāti, nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītībai, feldšerpunktu uzturēšanai, Eiropas Savienības struktūrfondu un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projektu īstenošanai, vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai, papildu mērķdotācija par īpašumā pārņemtajiem valsts vietējiem autoceļiem u. c.
Nenodokļu ieņēmumi plānoti 606 841 EUR – valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas, uzņēmējdarbības un īpašuma.
Pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi plānoti 122 100 EUR kā savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 1 409 513 EUR apmērā plānoti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Budžeta apstiprināšanas brīdī pašvaldība neplāno piesaistīt Valsts kases aizdevuma līdzekļus.

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2024. gadam

IZDEVUMI

2024. gadā pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 27 432 892 EUR apmērā. Lielāko izdevumu īpatsvaru veido izglītība – 10 389 168 EUR jeb 37,87% no kopējiem izdevumiem, tālāk seko sociālā aizsardzība – 3 691 467 EUR jeb 13,46% un pašvaldības teritoriju apsaimniekošana – 3 536 813 EUR jeb 12,89%.

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2024. gadam

Izglītība
Paredzēts finansējums visiem izglītības līmeņiem, papildu izglītības pakalpojumiem, projektu īstenošanai, Izglītības pārvaldes darba nodrošināšanai, metodiskajam darbam, projektam “Latvijas skolas soma”, pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem.
Salīdzinot finansējumu izglītības līmeņiem, pēc īpatsvara lielākais plānots pamata un vispārējās izglītības nodrošināšanai – 40,28% no izglītībai kopumā paredzētā finansējuma, otrā pozīcija ir pirmsskolas izglītības nodrošināšanai – 24,23%, trešā – papildu izglītības pakalpojumu nodrošināšanai – 17,35%.
Pirmsskolas izglītībā finansējums plānots attiecīgo iestāžu un pirmsskolas izglītības grupu uzturēšanai, pamata un vispārējā izglītībā – pamatskolu, vidusskolu un ģimnāzijas uzturēšanai, kā arī projektu īstenošanai. Pašvaldība 2024. gadā turpina ģimnāzijas vēsturiskā korpusa pārbūvi (nodots ekspluatācijā 24. janvārī) un plāno uzsākt investīciju projektu par publiskās ārtelpas attīstīšanu pie skolu ēkām Glika ielā.
Profesionālās ievirzes izglītībā paredzēts finansējums Mākslas, Mūzikas, Sporta skolu uzturēšanai. 2024. gadā plānota sporta nometne ukraiņu bērniem kopā ar Alūksnes Sporta skolas audzēkņiem. Interešu izglītībā plānoti līdzekļi pamata un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm interešu izglītības stundu nodrošinājumam, jaunatnes darbam novadā, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra uzturēšanai, metodiskajam darbam interešu izglītībā.
Papildu izglītības pakalpojumu kategorijā plānoti līdzekļi skolēnu dienesta viesnīcas nodrošinājumam, izglītojamo ēdināšanas pakalpojumam, pārvadājumiem (tai skaitā finansējums elektroautobusu iegādei), asistenta pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Sociālā aizsardzība
Paredzēts finansējums Bāriņtiesai, Sociālo lietu pārvaldei ar struktūrvienībām (tai skaitā sociālās aprūpes centru “Alūksne” un “Pīlādži”, sociālās mājas, deinstitucionalizācijas projektā ieviesto pakalpojumu – dienas aprūpes centra “Saules stars” un “Saules zaķi”, specializēto darbnīcu, turpināšanai, sociālās rehabilitācijas centra darbības nodrošinājumam, pabalstiem maznodrošinātām un trūcīgām personām), projektu pabeigšanai, savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par sociālās aprūpes centru pakalpojumiem, pirktiem sociāliem pakalpojumiem.
Paredzēts finansējums arī ārkārtas situācijās nonākušo iedzīvotāju ēdināšanai un izmitināšanai, personu, kam nav piederīgo, apbedīšanas pakalpojumam, līdzfinansējumam tādu biedrību darbības nodrošināšanai, kas ir sabiedriskā labuma organizācijas, apvieno politiski represētas personas vai personas ar veselības traucējumiem.
Līdzekļi plānoti arī pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas materiālajam atbalstam iedzīvotājiem – bērna piedzimšanas pabalstam, svētku pabalstiem pirmajam un simtajam jaundzimušajam, “Zelta” un “Dimanta” kāzu jubilejās, 100 un vairāk gadus sasniegušām personām, Ziemassvētku pabalstam, pabalstam politiski represētām personām.

Pašvaldību teritoriju apsaimniekošana
Šajā budžeta kategorijā paredzēts finansējums pašvaldībai piederošo dzīvokļu un ēku apsaimniekošanai, pilsētas un pagastu teritorijas apsaimniekošanai (tai skaitā sporta būvju, strūklaku un publisko tualešu uzturēšanai, publisko ezeru apsaimniekošanai, konkursiem nekustamo īpašumu sakārtošanas līdzfinansēšanai), ūdensapgādes (kanalizācijas) organizēšanai (tai skaitā līdzfinansējumam nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai), ielu apgaismojuma apsaimniekošanai (tai skaitā ielu apgaismojuma nomaiņas projekta īstenošanai), dzīvnieku patversmes pakalpojumam u.c.

Atpūta, kultūra, sports
Šajās nozarēs paredzēts finansējums iestāžu uzturēšanai, novada kultūras un sporta pasākumiem, tautas kolektīvu darba nodrošināšanai, atbalstam sporta sasniegumu veicināšanai, pārrobežu programmas sporta projekta īstenošanai u.c.
Sportā plānoti līdzekļi dažādu līmeņu pasākumiem – Latvijas un novada čempionātiem ziemas motokrosā, biatlonā, basketbolā, kabeļveikbordā, futbolā, galda tenisā, džudo, orientēšanā; virknei tautas sporta pasākumu, tai skaitā parka skrējienu seriāls, nakts orientēšanās “Mamutu medības”, “Brīvības rogainings”, ziemas pasākums “Jestrais Ķauķis”, krosa skriešanas seriāls “Mizojam, ka prieks”, kalnu velosipēdistu sacensības “Līkloči papardēs”, “Dubļu tautas bumba”, Liepnas nakts volejbols, suņu sporta sacensību seriāls, “Kristera kausa” izcīņa pludmales volejbolā, sporta dienas Zaķusalā, sporta un prāta spēles “Ilzene”, disku golfa sacensības “Mežinieku kauss”, orientēšanas sacensības “Ar karti un kompasu izskrien savu Latvijas robežas kontūru”, sacensības minifutbolā, velo sacensības “Bānīša kauss”, novada senioru sporta spēles, sacensības vieglatlētikā, šaha festivāls, sacensības basketbolā 3×3, Mamanet sacensības, auto izdzīvošanas pasākums “Sebežu kauss”, “Ziemassvētku paskrējiens”, hokeja sacensības “Ledus ripa 2024” un “Zelta ripa Alūksnē”; starptautiska mēroga sacensībām autorallijā “Rally Alūksne 2025”, ielu basketbolā “Ghetto games”, Pasaules un Latvijas čempionātam ūdens motosportā, džudo Ziemassvētku turnīram, zemledus makšķerēšanā “Ilgāja zivtiņa”, Latvijas kausam triatlonā, VIVUS MTB kalnu velosacensībām u.c., kā arī novada sportistu dalībai sacensībās.
Paredzēts finansējums Alūksnes novada muzeja un tā struktūrvienību darbības nodrošināšanai, pārrobežu sadarbības programmas projekta pabeigšanai, Alūksnes novada Kultūras centra darbības nodrošināšanai, konkursam kultūras pasākumu dažādošanai ar komersantu iesaisti, tautas kolektīvu darba nodrošinājumam, novada kultūras pasākumiem, pagastu tradīciju pasākumiem un pilsētas svētku norisei u.c.

Citās budžeta kategorijās paredzēts finansējums pašvaldības iestāžu, domes, komiteju un komisiju darbības nodrošināšanai, pašvaldības mežu apsaimniekošanai, autoceļu (ielu) infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai (tai skaitā pilsētas satiksmes drošības pasākumiem, ceļu un ielu uzturēšanai), projektu sagatavošanai un ieviešanai, uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem un dažādu fondu projektu līdzfinansējumam, vides aizsardzības pasākumiem (tai skaitā zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma uzturēšanai), feldšeru-vecmāšu punktu darbības nodrošināšanai (divus no tiem finansē pašvaldība), rezidentiem-stipendiātiem veselības jomā.

2024. gada aizdevumu pamatsummu atmaksai paredzēts finansējums 2 010 831 EUR apmērā. Pašvaldība izmantoja likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 38. panta nosacījumu un 13 Valsts kases aizdevumiem samazināja 2024. gada pamatsummas maksājumus 414 389 EUR apmērā, novirzot izmaiņas vienmērīgi turpmākajiem gadiem. Šogad plānots pilnībā atmaksāt sešus Valsts kases aizdevumus. Pašvaldības saistību apmērs 2024. gadā ir 18,27%.

Ar šī gada 1. janvāri pārskatīts atalgojums pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuriem tas bija zem normatīvajos aktos noteiktā minimālās darba algas apmēra, pirmsskolas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem, kuri saņem atalgojumu no pašvaldības finansējuma, un pārējiem pašvaldības darbiniekiem, kopā šim mērķim piešķirts 737 700 EUR.

Attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības un Investīciju plāna finansējums šim gadam plānots 3 895 376 EUR apmērā. Tajā skaitā ir lokālie pasākumi pagastu teritorijā – 11,17%, lokālie pasākumi pilsētas teritorijā – 10,62%, bet lielāko daļu sastāda projekti un aktivitātes, kas attiecas uz visu novadu – 78,21%. Projektu īstenošanai paredzēts valsts budžeta, Eiropas fondu finansējums, pašvaldības finansējums no šī gada un iepriekšējā gada atlikuma.

Ņemot vērā budžeta prioritārās jomas, nozīmīgākie un apjomīgākie projekti un to summas nozarēs ir šādi:

IZGLĪTĪBA
Elektroautobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai – 668 515 EUR
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves pabeigšana – 430 612 EUR
Ģimnāzijas un vidusskolas teritorijas sakārtošana – 300 000 EUR
Mācību līdzekļu un aprīkojuma papildināšana – 118 590 EUR
Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana – 102 197 EUR

SOCIĀLĀ JOMA
Deinstitucionalizācijas projektā radīto pakalpojumu turpināšana – 114 932 EUR
Zemas īres mājokļi un SAC “Pīlādži” paplašināšana – būvprojektu izstrāde – 50 000 EUR
Atbalsts sociālās jomas biedrībām – 6 020 EUR

INFRASTRUKTŪRA
Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana – 552 768 EUR
Ielu apgaismojuma nomaiņa un papildināšana pilsētā un pagastos – 287 331 EUR
VEF 14 teritorijas atdzimšana – 74 039 EUR
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu un kultūras pieminekļu atjaunošanas un sakārtošanas programma – 30 000 EUR
Lielo kapu teritorijas labiekārtošana – 15 000 EUR
Nojumes autobusu pieturvietās – 10 500 EUR

KULTŪRA UN SPORTS
Sporta pasākumu organizēšana novadā – 115 628 EUR
Kopienu svētki pagastos un Alūksnes pilsētas svētki – 56 071 EUR
Tehniskā aprīkojuma iegāde kultūras iestādēm – 33 854 EUR
Atbalsts sportistiem – 22 974 EUR
Apgaismojuma daļēja nomaiņa “Mežiniekos” – 15 000 EUR

Pilnībā ar Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam var iepazīties www.aluksne.lv: https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2024/1502_lp/1_Budzeta_noteikumi_2024.pdf

Prezentācija par Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada budžetu.

15. februāra Alūksnes novada pašvaldības domes sēdes videoieraksts: https://aluksne.lv/index.php/2024/02/14/domes-15-02-2024-sedes-tiesraide/

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2024. gadam

 

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2024. gadam

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2024. gadam

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2024. gadam

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content