Finanšu komitejas 22.02.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 22.02.2024. sēdes darba kārtība

22.02.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Tērces”-14, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņš”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņš 1”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zinīši”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zvaniņi”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Reitnieki”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 28.03.2019. lēmuma Nr. 73 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 005 0254, “Pušpuri”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu” atcelšanu.
8. Par nekustamo īpašumu Apes ielā 12-44, Alūksnē, Alūksnes novadā.
9. Par noteikumu “Par pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumiem un rīcību ar iegūtajiem līdzekļiem” apstiprināšanu.
10. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. noteikumos Nr. 5/2022 “Kārtībā, kādā tiek organizēts Alūksnes novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas process”.
11. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2024. – 2026. gadam apstiprināšanu.
12. Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda.
13. Par saistošo noteikumu Nr._/2024 “Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 19/2023 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu.
14. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
15. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 25.05.2023. lēmumā Nr.158 “Par projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde Alūksnes novada kultūras piedāvājuma mūsdienīgai un līdzsvarotai attīstībai””.
16. Par līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada Kultūras centram projekta īstenošanai.
17. Par līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārbūves būvdarbu veikšanas mazdārziņu “Sīļi -1” teritorijā līdzfinansējumam.
18. Par līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Biatlona federācijai.
19. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
20. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.
21. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”.
22. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 388 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis””.
23. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 398 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības iestādē “ALJA””.
24. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 399 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības iestādē “SPODRA””.
25. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 342 “Par Alūksnes Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu”.
26. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa” nolikumu.
SLĒGTAJĀ DAĻĀ tiks izskatīts:
Lēmuma projekts par lēmuma atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem apstrīdēšanu.

Skip to content