Šonedēļ sāksies parku skriešanas seriāls “Alūksnes pavasaris 2024” - Alūksnes novads

Šonedēļ sāksies parku skriešanas seriāls “Alūksnes pavasaris 2024”

ORGANIZATORI

     Sacensības organizē Alūksnes Sporta skola. Sacensību un distanču iekārtošanas galvenais tiesnesis Guntis KOZILĀNS (25663337, e-pasts guntis.kozilans@aluksne.lv), rezultāti Inese  ŽĪGURE un Viesturs ZAĶIS.

VIETA UN LAIKS

     Skrējieni notiks ceturtdienās, atbilstoši sacensību kalendāram pa marķētu 1km trasi (atsevišķās kārtās arī pa 0,5km apli). Katrā kārtā starts no pulksten 1730 līdz 1900. Finišu slēdz pulksten 1930

  1. kārta 25.04. Alūksnes Muižas parks, starts un finišs pie objekta “Prinča saliņa”;
  2. kārta 02.05. Alūksnes Muižas parks, starts un finišs pie objekta “Putnu paviljons”;
  3. kārta 09.05. Tempļakalna parks, starts un finišs pie skatu torņa;
  4. kārta 16.05. Alūksnes Muižas parks, starts un finišs pie objekta “Eola templis”
  5. kārta 23.05. Alūksnes Muižas parks, starts un finišs pie objekta “Pomonas templis”
  6. kārta 30.05. Alūksnes Pilssala, Tempļakalna pussala, starts un finišs pie stadiona mājas.

 

DISTANCES

     Skrējienu seriālā dalībnieki veic organizatoru piedāvātu, bet paša dalībnieka brīvi izvēlētu distanci. Sievietes un vīrieši 1km, 2km, 3km, 5km.        

                       

DALĪBNIEKI

     Seriālā var piedalīties ikviens iedzīvotājs bez vecuma un sagatavotības ierobežojumiem.  Seriālā ietvaros dalībnieki tiek iedalīti sekojošas vecuma grupās:

S6, V6                                     2018. g. un jaunāki

S8, V8                                     2016. g. – 2017. g.

S10, V10                                 2014. g. – 2015. g.

S12, V12                                 2012. g. – 2013. g.

S14, V14                                 2010. g. – 2011. g.

S16, V16                                 2008. g. – 2009. g.                              

S, V                                         1995. g. – 2007. g.

S30, V30                                 1985. g. – 1994. g.

S40, V40                                 1975. g. – 1984. g.                              

S50, V50                                 1974. g. un vecāki

SN, VN (nūjotāji)                    bez vecuma ierobežojuma

S, V KANIKROSS                bez vecuma ierobežojuma

 

NORISE

     Pieteikšanās sacensībām notiek seriāla sekretariātā katrā kārtā atsevišķi. Dalībnieks nosauc vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un skolu vai norāda vietu (komandu), kuru tas pārstāv. Jānorāda distances garums, kāda tiks veikta konkrētajā kārtā. No tiesnešiem dalībnieks saņems starta numuru visām seriāla kārtām un katrā kārtā atzīmēšanās elektronisko čipu*. Kad dalībnieks sagatavojies startam, pats brīvi izvēlētā laikā var doties skrējiena distancē. Izvēlēta distance jāveic pa marķētu 1km apli un tik reizes, cik ir izvēlētās distances garums.

* Sacensībās tiks izmantota elektroniskā laika fiksēšanas sistēma SPORT IDENT. Ar tās pielietošanu katram dalībniekam pašam jāiepazīstas pirms starta. Pirms starta atzīmēšanās elektroniskais čips ir jāievieto „CLEAR” stacijā, tad jāpārbauda stacijā „CHEK” un pēc tam to aktivizējot stacijā „START” var uzsākt skrējienu. Par veiktās distances pareizību atbild pats dalībnieks*. Ja distance tiek veikta nepareizi, kā arī, ja nav elektroniskās atzīmes no speciāla trases posma, rezultātu nevērtē. Finišā rezultāts tiek fiksēts pēc mērķa līnijas šķērsošanas uz tās ievietojot elektronisko čipu „FINISH” stacijā. Pēc finiša elektroniskais čips jānodod finiša tiesnesim laika nolasīšanai. Neatgriezta vai nozaudēta elektroniskā čipa gadījumā dalībnieks sedz rīkotājiem radušos zaudējumus 30,00 EUR (trīsdesmit  euro) apmērā.

     Par veselības stāvokli un radušām traumām vai citām līdzīgām veselības problēmām skrējiena laikā atbildīgs pats dalībnieks, skolēniem līdz 18 gadu vecumam – treneris vai vecāks.

* Pirms sava starta iepazīties ar marķētu sacensību trasi! 

                 

REZULTĀTI un VĒRTĒŠANA

     Vērtēšana notiek individuāli. Rezultāti tiek noteikti pēc katras kārtas, kad uzrādīto rezultātu neatkarīgi no veiktās distances garuma pielīdzina punktiem, kurus nosaka pēc izstrādātas punktu tabulas. Visās grupās sacensību kopvērtējumu veidos 5 (piecas) labākās kārtas pēc iegūtajiem punktiem. Sākot ar vecuma grupām S16, V16 kopvērtējumā vismaz vienai kārtai jābūt ar punktiem, kas iegūti distancē, kura nav īsāka par 2 km. Lai iegūtu vietu kopvērtējumā, seriālā jāpiedalās vismaz 4 (četrās) kārtās un tāpat jābūt veiktai distancei, kas nav īsāka par 2km.

     Rezultāti būs pieejami Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā https://aluksne.lv/index.php/sports/sporta-pasakumu-kalendars/

 

APBALVOŠANA

    Ar medaļām apbalvos katras grupas 1.-3.vietas ieguvējus, bet grupu uzvarētājus arī ar kausiem. Seriāla laureātu apbalvošana notiks 30. maijā Alūksnes Pilssalā pie stadiona mājas.       

                                               

Personas datu aizsardzība

     Alūksnes novada pašvaldības struktūrvienība Alūksnes Sporta skola kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar pašvaldības Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.aluksne.lv. Datu pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldības struktūrvienība Alūksnes Sporta skola, adrese: Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.
     Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Publiski redzamajā sacensību dalībnieku finiša sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu  albjss@aluksne.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.aluksne.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos. Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt šajā nolikumā noteiktajiem personas datu aizsardzības nosacījumiem.

INFORMĀCIJA

Informācija: https://aluksne.lv/index.php/sports/sporta-pasakumu-kalendars/, kā arī katras kārtas starta – finiša vietā.

KONTAKTPERSONAS

Rīkotāji:

Alūksnes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs: 90000018622

struktūrvienība Alūksnes Sporta skola, struktūrvienības reģistrācijas numurs  90000019399

Adrese: Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Atbildīgais par sacensībām: Guntis KOZILĀNS, tālruņa numurs 25663337, e-pasta adrese: guntis.kozilans@aluksne.lv

 

Skrējienu sabiedriskais aktīvs

Biedrība “ALŪKSNES VIEGLATLĒTIKAS KLUBS”

Reģistrācijas numurs: 40008063540

Adrese: Torņa iela 7 – 2, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Valdes priekšsēdētāja Zoja RIBUŠA

Skip to content