Izpilddirektora informācija 25. aprīļa domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 25. aprīļa domes sēdē

 Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 25. aprīļa domes sēdē sniedza aktuālo informāciju.

PREZENTĀCIJA (.pptx)

 Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un pašvaldības speciālisti ir sākuši apsekot pašvaldības iestāžu ēku pagrabstāvus, lai novērtētu telpu tehnisko stāvokli un to atbilstību potenciālām patvertņu vai patveršanās vietu vajadzībām atbilstoši VUGD izstrādātajām vadlīnijām. Iepazīstoties ar vadlīnijām, iedzīvotāji paši var apsekot tiem piederošās pagrabtelpas individuālās dzīvojamās mājās un arī daudzdzīvokļu mājās, un novērtēt to atbilstību patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām. 

 Izsludināta pieteikumu iesniegšana no 1. līdz 31. maijam, lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Savukārt vēl līdz 7. maijam pretendenti var iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu ēku fasāžu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai. 

 No 17. aprīļa līdz 1. maijam iedzīvotāji var izteikt viedokli par sagatavotajiem saistošo noteikumu projektiem “Par zemas īres mājokļu izīrēšanas kārtību Alūksnes novadā” un “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”. Ar saistošo noteikumu projektiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē aluksne.lv sadaļā “Sabiedrība”.

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Tieslietu ministrijai nosūtīta vēstule ar lūgumu sniegt skaidrojumu par iespējām laivu novietņu Alūksnes ezerā īpašumtiesību sakārtošanai/ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 Līdz 23. aprīlim Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 27 jaundzimušie, 9 laulības un 84 miršanas fakti.

 Nodarbinātības valsts aģentūrā iesniegts pieteikums skolēnu nodarbināšanai vasaras brīvlaikā (darba vietas 29 skolēniem).  

3. aprīlī Alūksnē notika Vidzemes plānošanas reģiona rīkotais darbseminārs “Enerģētiskā nabadzība un taisnīga enerģijas pāreja”.

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegta atskaite par Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma darbību, projekta pieteikums “Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā”. 

 Lai iepazīstinātu sabiedrību ar pārbūvēto vēsturisko ēku Glika ielā 10, noorganizēta atvērto durvju diena Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā – apmeklētāju vidū gan bijušie un esošie pedagogi, gan skolas absolventi un vietējie iedzīvotāji.

 Noslēdzoties publiskā ielu apgaismojuma nomaiņai, veikta ieregulācija testa režīmā Ošu un Peldu ielās, lai maksimāli efektīvi izmantotu resursus laikā, kad uz mazajām ielām (pārsvarā dzīvojamo māju rajonos) nav kustības.

 Lielās talkas ietvaros aprīlis novadā ir Spodrības mēnesis, talko skolas un pašvaldības iestādes, visu mēnesi norisinās akcija, kad tiek vākti zari un lapas, kā arī talkas nedēļā iedzīvotājiem ir iespēja nodot lielgabarīta atkritumus pilsētā un pagastos.

 Veikta pašvaldības īpašumā esošo dzīvošanai nederīgo (tukšo) dzīvokļu inventarizācija visā novada teritorijā, plānots daļu dzīvokļu nodot atsavināšanai (tīmekļvietnē aluksne.lv tiks ievietots saraksts ar atsavināmajiem dzīvokļiem) un 4 ēkas iekļaut ēku nojaukšanas sarakstā.

 Visās kapitālsabiedrībās notikušas gada pārskatu apstiprināšanas sanāksmes.

 Budžeta izpilde uz 22.04.2024. Ieņēmumu avotu izpilde: kopā ieņēmumi izpildīti par 38,15%, tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 26,12% (pēc likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” šajā periodā jāsasniedz 28,67%), nekustamā īpašuma nodoklis 77,37%, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 29,06%, budžeta iestāžu ieņēmumi 39,24%. Izdevumu izpilde 29,53%. Aizdevumu un galvojumu saistību attiecība pret pašvaldības budžetu bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 17,68%.

 Izsludināti iepirkumi: franču dārza izveide Alūksnes Muižas parkā, mērniecības pakalpojumi pašvaldības vajadzībām, būvuzraudzības veikšana publiskās ārtelpas izbūvei Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā. Vērtēšanas procesā: publiskās ārtelpas izbūve Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana novada teritorijā, mērniecības pakalpojumi pašvaldības vajadzībām. Pārtraukta iepirkuma procedūra: ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Alūksnē.

 Skolēni sāk kārtot valsts pārbaudes un monitoringa darbus: 9. klasēs – 131 skolēns, 12. klasēs – 52 skolēni un daļa 11. klašu skolēnu. 

 Notikušas vietējās skates skolu koriem (2 kori) un deju kolektīviem (8 kolektīvi).    

 Vizuālās mākslas konkursa reģiona kārtā ļoti labi rezultāti diviem skolēniem no Alekseja Grāvīša pamatskolas. Reģiona skatēs vēl startēs skatuves runas dalībnieki un koris.

2. maijā notiks pasākums “Mana dažādā – vienīgā Latvija”. Interešu izglītības kolektīvi veido svētku koncertu un pasākuma laikā tiks apbalvoti  mācību priekšmetu olimpiāžu, interešu un profesionālās ievirzes konkursu laureāti, skolotāji un vecāki.

 Vasarā tiek plānotas 1 nometne un 15 dažādas brīvā laika aktivitātes 320-350 skolēniem, pašvaldības līdzfinansējums nepilni 10 000 EUR.

 Tiek gatavota dokumentācija ēdināšanas pakalpojuma iepirkumam visās izglītības iestādēs novadā.

 No 13. aprīļa sporta centrā notiek novada čempionāts basketbolā, 20. un 21. aprīlī notika starptautiskais džudo turnīrs,  pārrobežu projektā “Sports visiem” 13. un 14. aprīlī  Rapinā, Igaunijā, notika sacensības basketbolā sievietēm, Varskā – sacensības orientēšanās sportā,  25. aprīlī notiek parka skrējiena “Alūksnes pavasaris 2024” 1. kārta Alūksnes Muižas parkā. Diviem sportistiem ir sniegts pašvaldības atbalsts sporta sasniegumu veicināšanai.

 Marta beigās un aprīlī pagastu teritorijā nogreiderēti ceļi 381,63 km garumā.      

 Pagastu apvienības pārvaldes darbinieki talku veidā veikuši sakopšanas darbus publiskajās teritorijās pagastos, tai skaitā bīstamo un kritušo koku, zaru, lapu novākšanu,  veikti sakopšanas darbi Ilzenes muižas un Jaunlaicenes muižas parkos. Sakopšanas darbi turpinās, iesaistoties talkās arī iedzīvotājiem.

 Noslēgts līgums par Liepnas tautas nama fasādes atjaunošanu.

 Noslēgts būvdarbu līgums par publiskās teritorijas ielu apgaismojuma izbūvi Mālupē. Tuvākajā laikā sāksies būvdarbi.

 Sociālo lietu pārvalde izsludinājusi cenu aptauju par aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām ar invaliditāti nodošanu pakalpojumu sniedzējam.

 Pēc Veselības inspekcijas veiktajām pārbaudēm sociālās aprūpes centros “Alūksne” un “Pīlādži” saņemti pozitīvi atzinumi.

 SAC “Alūksne“ veikta tirgus izpēte dušas un tualešu remontam.

 Zivju fonda padome atbalstījusi un piešķīrusi finansējumu četriem iesniegtajiem projektu pieteikumiem zivju resursu pavairošanai. Tiks papildināti zivju resursi: Alūksnes ezerā – 30000 līdaku mazuļi, Indzera ezerā – 4300 līdaku mazuļi, Vaidavas ezerā – 2300 līdaku mazuļi, Lukumīša ezerā – 5000 līdaku mazuļi.

 Veikta divu aku tīrīšana Lielajos kapos, vienas akas tīrīšana Mazajos kapos.

 “Spodrā” noslēgts līgums par grants seguma ielu planēšanu, grants seguma ielu bedrīšu remontu, divas reizes veikta grants seguma ielu planēšana, iegādāts pretputekļu absorbents, izsludināts iepirkums asfalta seguma ielu uzturēšanai, veikti divi caurteku remontdarbi uz Mālupes ielas, izpildīti trīs Apstādījumu aizsardzības komisijas lēmumi, notikušas četras sētnieku talkas teritoriju sakopšanai Pilssalā, Lielajos kapos, Tempļakalnā, notikusi dārzu un parku trūdošo atkritumu laukuma sakārtošana, sagatavota vizualizācija 2024. gada puķu dobju, puķu trauku un apstādījumu karte un plāns.

 Saskaņā ar Alūksnes novada būvvaldes sniegto informāciju, izdota būvatļauja katastrofu pārvaldības centra Ziemeru ielā 4, Alūksnē, būvniecībai, akceptēts projekts “Ražošanas ēkas jaunbūve “Arāji”, Jaunalūksnes pagastā”, uzsākti būvdarbi “Inženiertīklu izbūve saules elektrostacijai “Vārpas”, Ziemera pagastā”, kā arī ražotāja jauns elektroapgādes pieslēgums (AS “Sadales tīkls”). 

 Viļņā prezentēta Alūksne kā galamērķis Lietuvas tūroperatoriem un medijiem pasākumā “Kas jauns, Latvija?”, noorganizēts pārgājiens “Viduslaiku mantojumam pa pēdām Alūksnē!”, notiek Alūksnes skatu torņa sagatavošana jaunās sezonas atvēršanai un tūrisma objektu sakopšanas talkas. 

 Maijā tiks uzsākti būvdarbi asfaltbetona seguma pārbūvei un atjaunošanai valsts autoceļa P39 “Alūksne-Ape” posmam.

 

Skip to content