Attīstības komitejas 17.06.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Attīstības komitejas 17.06.2024. sēdes darba kārtība

17.06.2024., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
 3. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža laucē nekustamajā īpašumā [..], Alūksnes novadā.
 4. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts un aleirīta atradnei “Lejupe”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā.
 5. Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības 2023.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 7. Par noteikumu Nr. _/2024 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu. pārvaldību” izdošanu.
 8. Par saistošo noteikumu Nr._/2024 “Alūksnes novada iedzīvotāju padomes nolikums” izdošanu.
 9. Par projektu “Pils ielas (posmā no Kolberģa ielas līdz Kalnadruvu ielai) pārbūve”.
 10. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
 11. Par projektu “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam Alūksnes pilsētā”.
Skip to content