Aicina izteikt viedokli par plānoto pašvaldības atbalstu biedrībām - Alūksnes novads

Aicina izteikt viedokli par plānoto pašvaldības atbalstu biedrībām

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iepazīties ar sagatavoto saistošo noteikumu “Par Alūksnes novada pašvaldības atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām” projektu un līdz 24. jūlijam izteikt viedokli.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Alūksnes novada pašvaldība atbalstīs biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu realizāciju un/vai darbības nodrošināšanu.

Tie paredz, ka pašvaldība piešķir atbalstu projektu realizācijai, ja pretendents darbojas novada teritorijā un plāno tajā īstenot Eiropas Savienības vai citu fondu finansētu projektu, kura rezultāts būs publiski pieejams sabiedrībai. Saistošajos noteikumos paredzēti arī gadījumi un aktivitātes, kad uz pašvaldības atbalstu nevarēs pretendēt.

Pašvaldības atbalsts vienam pretendentam paredzēts ne vairāk kā 10% no projekta koptāmes, bet viena budžeta gadā ne vairāk kā 1000 EUR. Pieteikumu atbalsta saņemšanai varēs iesniegt pretendents, kas reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā vai Reliģisko organizāciju reģistrā.

Tāpat saistošo noteikumu projekts paredz, ka pašvaldība piešķirs atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai – ne vairāk kā 500 EUR gadā vienai biedrībai. Uz šo atbalstu varēs pretendēt Uzņēmumu reģistrā reģistrētas biedrības (ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu), to struktūrvienības vai nodaļas, kas pastāvīgi un aktīvi darbojas Alūksnes novadā, apvieno politiski represētas personas vai personas ar veselības traucējumiem (jābūt  vismaz 10 biedriem). Pieprasījumu atbalsta saņemšanai nākamajā budžeta gadā biedrībai  jāiesniedz līdz esošā budžeta gada 1. oktobrim un jāievēro iepriekš piešķirtā atbalsta saņemšanas un izmantošanas nosacījumi.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes sadaļā.

 Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt:

  • nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā latvija.gov.lv,
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,
  • nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot veidlapu kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā),
  • nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).
Skip to content