Sabiedrības līdzdalība

Aktuālās sabiedriskās apspriešanas

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību automazgātavas jaunbūvei
Informējam, ka Alūksnes novada pašvaldības iestāde Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei - automazgātavas jaunbūves būvniecībai Pils ielā 17B, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Automazgātavas, Pils ielā 17B, Alūksnē, Alūksnes novadā būvniecības ieceres PUBLISKĀ APSPRIEŠANA


Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, poligonā "Lāčusils", Alūksnes novadā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, poligonā "Lāčusils", Alūksnes novadā PASKAIDROJUMA RAKSTS

Funkcionālais zonējums un aizsargjoslas

Ziņojums par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, poligonā "Lāčusils", Alūksnes novadā, izstrādi


Alūksnes novada attīstības programmas 2018. – 2022. gadam izstrāde

Tematiskās tikšanās Jaunannā un Strautiņos

Paziņojums par sabiedrības līdzdalību Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādē 

Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022.gadam APTAUJAS ANKETA 

Rezultātu apkopojums

Aicina uz attīstības programmas sarunām pagastos

Iedzīvotāju sanāksmju rezultātu apkopojums

Tematisko darba grupu rezultātu apkopojums


Paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLĀS REDAKCIJAS IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

Paredzētās darbības nosaukums: mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana.
Paredzētās darbības vieta: īpašums “Putni” (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienībās ar kadastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagasts, Alūksnes novads.
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ. Nr. 43203003333; adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.
Ziņojuma nosaukums: SIA “Alūksnes putnu ferma” plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.
Ziņojuma sagatavošanas datums: 2018.gada 5.decembris
Ziņojuma sagatavotājs: AS “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS”, reģ. Nr. 40003475890; adrese: Maskavas iela 240 – 3, Rīga, LV-1063.
Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.45 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2017.gada 15.decembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums tika sagatavots 2018.gada 27.aprīlī, un no 2018.gada 3.maija līdz 2018.gada 3.jūnijam notika ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 17.maijā plkst. 11:00 SIA “Alūksnes putnu ferma” administrācijas ēkas telpās “Putnos”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā. Aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 29.jūnijā. Atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 10.augusta vēstulei Nr.5-01/781 ziņojums precizēts un aktuālā ziņojuma redakcija Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta 2018.gada 6.decembrī.
Iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu iespējams: SIA “Alūksnes putnu ferma” tīmekļa vietnē www.apf.lv.


Noslēgušās sabiedriskās apspriešanas

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas publiska

Publiskai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam  pirmā redakcija