Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā

 

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, 3A,3B,5, Alūksnē, Alūksnes novadā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

08.05.2023. 
   Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.137 apstiprināts lokālplānojums un izdoti saistošie noteikumi.

   Lokālplānojums – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt no dienas, kad par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi atbildīgā ministrija ar vēstuli uzdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu.

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju, informatīvo ziņojumu var iepazīties:

Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Lokālplānojumi, – Latvijas vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana vai ielogojoties ar saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27204

– klātienē izdrukas formātā Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 300.kabinetā, pašvaldības darba laikā.

  Lokālplānojums paredz noteikt atbilstošus funkcionālos zonējumus, pamatojot zonējuma grozījumus un detalizējot galvenās izmantošanas un papildizmantošanas veidus un apbūves noteikumus, ar mērķi – attīstīt daudzveidīgu dzīvojamo apbūvi un ar to saistīto publisko funkciju attīstību.

Lēmums

Ziņojums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Publikācija Latvijas Vēstnesī

Lokālplānojuma Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.12/2023

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojošās grafiskās daļas kartes, pieejamas – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27204


Noslēgusies publiskā apspriešana

07.03.2023.

Klātienes sapulces protokls

Dalībnieku reģistrācija slapa

Sapulces protokols ZOOM platformā


Paziņojums par lokālplānojuma, kas kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1. redakcijas pilnveidošanu

28.11.2022.

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības

domes 2022.gada 24.novembra lēmumu “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1. redakcijas pilnveidošanu”, tika nolemts pilnveidot Lokālplānojuma redakciju atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem par nepieciešamību koriģēt ielu sarkano līniju izvietojumu personai  piederošā  īpašuma (Ošu iela 3) robežās, papildus veicot arī  detalizētāku teritorijas ģeotehnisko izpēti, lai precīzāk noteiktu apbūves teritoriju un plānoto iekškvartāla ielu robežas.

Pēc redakcijas pilnveidošanas tiks lemts par tās nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ar lēmumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Lokālplānojumi.

Lēmums par 1.redakcijas pilnveidošanu

Pārskats par fizisko personu iesniegumiem

Pārskats par institūciju atzinumiem

Ziņojums par publisko apspriešanu


 2022.gada 8. novembrī  ir noslēgusies lokālplānojuma publiskā apspriešana.

2022.gada 20. oktobrī notika publiskās apspriešanas sanāksme. Sanāksmē piedalījās 13 interesenti (sanāksmes protokols pielikumā).

Sanāksmes protokols ar reģistrācijas lapu

sanāksmes protokols ZOOM platformā


Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam  nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

04.10.2022.

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 29.septembra lēmumu (Nr.347, protokols Nr.22, 9.p.)  „Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, lokālplānojuma 1.redakcija nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma  izstrādes mērķis: grozīt Alūksnes novada Teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam teritorijā, ietverot  nekustamos īpašumus Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A, Ošu ielā 3B, nodrošinot priekšnoteikumus teritoriju  ilgtspējīgai  un ekonomiski pamatotai izmantošanai – dzīvojamās apbūves un ar to saistīto publisko funkciju attīstībai, tostarp senioru ciemata izveidei, piesaistot ES Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna ietvaros pieejamos līdzekļus, kā arī kompleksas infrastruktūras (ielu, centralizētās inženiertehniskās apgādes tīklu) un publiskās ārtelpas izveide.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “GRUPA93” (grupa93.lv).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts  4 nedēļas – no 2022. gada 11. oktobra līdz 2022.gada 8.novembrim.

Publiskās apspriešanas ietvaros ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties:

  • pašvaldības tīmekļa vietnē aluksne.lv sadaļā: Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Aktuālās apspriešanas;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
  • izdruku formātā – Alūksnes novada pašvaldībā – Dārza iela 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 300.kabinetā, darba dienās pašvaldības darba laikā, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku. Kontaktpersona Aivita Māsēna, tālr. 26606818, e-pasts: aivita.masena@aluksne.lv.

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • klātienē, 20. oktobrī plkst. 17.30 Alūksnes novada pašvaldības administrācijas ēkas Lielajā zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. Īpaši aicināti lokālplānojuma teritorijas pierobežnieki!
  • attālinātā – video konferences formātā Zoom platformā, 2. novembrī, plkst. 17.00, interesentiem iepriekš  piesakot  piekļuves saites saņemšanai uz e-pastu info@g93.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 08.11.2022. (ieskaitot), var iesniegt:

  • nosūtot elektroniski Alūksnes novada pašvaldībai, e-pasts: dome@aluksne.lv, vai pa pastu: adrese Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301),
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.

Jautājumu vai papildus informācijas gadījumā  lūdzam sazināties ar projekta izstrādes vadītāju Aivitu Māsēnu, e-pasts: aivita.masena@aluksne.lv, tālr. 26606818 vai lokālplānojuma izstrādātāja SIA “GRUPA93”  pārstāvi Sarmīti Lesiņu, e-pasts: sarmite@g93.lv,  tālr. 29171134. Lokālplānojuma 1. redakcija, kas nodota publiskajai apspriešanai, pieejama Geolatvija.lv

Lēmums

Izstrādes vadītāja ziņojums

Ziņojums par nosacījumiem

Prezentācija

Par stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras nepiemērošanu


Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 5. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 108 (protokols Nr.8,4p.) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem:

       Peldu iela 5A, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra numurs 3601 001 0408),    zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0408 16,96 ha platībā;

       Ošu iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra numurs 3601 001 0422), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0422 8,02 ha platībā;

      Ošu iela 5, Alūksnē, Alūksnes novadā  (kadastra numurs 3601 001 0428), zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0428 un 3601 00100446, 2,49 ha kopplatībā;

      Ošu iela 3A, Alūksnē, Alūksnes novadā, (kadastra numurs 3601 001 0410), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0002 2,24ha platībā;

      Ošu iela 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra numurs 3601 001 0003), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0001 1,32 ha platībā.

      Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir attīstīt daudzveidīgu dzīvojamo apbūvi un ar to saistīto publisko funkciju attīstību, kompleksas infrastruktūras un publiskās ārtelpas izveidi.

     Ar lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu,  darba uzdevumu un lokālplānojuma izstrādes teritoriju var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/ lokālplānojumi.
      Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Alūksnes  novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Rimma Mellenberga, tālrunis 26668502, e pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv

     Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Alūksnes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā  Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv līdz 2022. gada 10.maijam.

Lēmums un darba uzdevums (.pdf)

Lokālplānojuma teritorija (.pdf)

 

Skip to content