Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 5. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 108 (protokols Nr.8,4p.) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem:

       Peldu iela 5A, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra numurs 3601 001 0408),    zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0408 16,96 ha platībā;

       Ošu iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra numurs 3601 001 0422), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0422 8,02 ha platībā;

      Ošu iela 5, Alūksnē, Alūksnes novadā  (kadastra numurs 3601 001 0428), zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0428 un 3601 00100446, 2,49 ha kopplatībā;

      Ošu iela 3A, Alūksnē, Alūksnes novadā, (kadastra numurs 3601 001 0410), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0002 2,24ha platībā;

      Ošu iela 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra numurs 3601 001 0003), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0001 1,32 ha platībā.

 

      Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir attīstīt daudzveidīgu dzīvojamo apbūvi un ar to saistīto publisko funkciju attīstību, kompleksas infrastruktūras un publiskās ārtelpas izveidi.

     Ar lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu,  darba uzdevumu un lokālplānojuma izstrādes teritoriju var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/ lokālplānojumi.
      Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Alūksnes  novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Rimma Mellenberga, tālrunis 26668502, e pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv

     Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Alūksnes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā  Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv līdz 2022. gada 10.maijam.

Lēmums un darba uzdevums (.pdf)

Lokālplānojuma teritorija (.pdf)

 

Skip to content