Tautsaimniecības komitejas 19.02.2019 sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 19.02.2019 sēdes darba kārtība

19.02.2019., plkst. 13:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zālē

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei “Čiksti”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
4. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2019. – 2021. gadam apstiprināšanu.
5. Par pilotprojektu “Transports pēc pieprasījuma Alūksnes novadā”.
6. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr.9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”” izdošanu.
7. Par Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveides gaitu.
8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.11.2018. lēmumā Nr.439 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2018.gadam aktualizēšanu”.
9. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.67 “Par pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības investīciju projektam”
10. Informācija par vidi degradējošām būvēm.
SLĒGTĀ DAĻĀ:
11. [..].

Skip to content