Finanšu komitejas 18.04.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 18.04.2019. sēdes darba kārtība

18.04.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par dzīvojamās mājas „Liepna 2”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. 4 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3696 002 0078, “Stakles”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3694 005 0114, “Ievas”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3694 005 0113, “Vizbuļi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3664 004 0157, “Jaunniedras”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Riekstiņi”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā domājamo daļu atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi.
10. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi.
11. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi.
12. Par Alūksnes novada domes 27.02.2019. lēmuma Nr. 24 atzīšanu par spēkā neesošu.
13. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Alūksnes novada vidusskolas organizētajai nometnei “Lote no Izgudrotāju ciema”.
14. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Alūksnes novada vidusskolas organizētajai nometnei “Mazais pētnieks 2”.
15. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
16. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
17. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja organizētajai nometnei “Amatam ir zelta pamats”.
18. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei “Raibā nedēļa”.
19. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu izglītojamajiem Alūksnes Mākslas skolas organizētajai izglītojošai ekskursijai plenēra ietvaros.
20. Par dalības maksu “Kristera kausa izcīņai pludmales volejbolā”.
21. Par Atpūtas un dabas izziņas vietas (dabas mājas) īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem.
22. Par maksas pakalpojuma noteikšanu Treileru laukuma „Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā izmantošanai.
23. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
24. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr. 3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
25. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” izdošanu.
26. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2019. gadam aktualizēšanu.
27. Par pašvaldības aģentūras “ALJA” finansējuma mērķa maiņu.
28. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
29. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
30. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem.
31. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
32. Par aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta “Dzirnavu tilta, ceļa posma Jaunanna – Eizentāle, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, atjaunošana” īstenošanai.
33. Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava – Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava” pārbūve” īstenošanai.
34. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.09.2018. lēmumā Nr. 322 “Par izglītības iestāžu investīciju projektu un aizņēmumu tā īstenošanai”.

Skip to content