Tautsaimniecības komitejas 17.06.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 17.06.2019. sēdes darba kārtība

17.06.2019., plkst. 10:00

Uzvaras ielā 1, Alūksnē

Sēžu zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
 3. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā 3/2016 atradnē “Jaunrautiņas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.
 4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumā Nr.22 “Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2019. – 2021.gadam apstiprināšanu”.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 7. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Siguldas ielā 1-2, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 8. Par nekustamā īpašuma sākotnējo atzīšanu bilancē.
 9. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

 1. [..].
 2. [..].
Skip to content