Alūksnes novada domes 27.06.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Alūksnes novada domes 27.06.2019. sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE

SĒDE Nr. 6

27.06.2019, plkst. 10:00

Uzvaras ielā 1, Alūksnē

Sēžu zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Siguldas iela 1-2, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Siguldas ielā 1 – 2, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3672 003 0084 un 3672 003 0085, “Blūmreiņi”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži” – 4, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma “ceļš Malveši – Apsītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošās inženierbūves nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
 7. Par ½ domājamo daļu bezmantinieka mantas no nekustamā īpašuma “Vilnīši”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā.
 8. Par atteikumu pārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā ½ domājamo daļu bezmantinieka mantas no nekustamā īpašuma „Priedes”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā.
 9. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā 3/2016 atradnē “Jaunrautiņas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.
 10. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumā Nr.22 “Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2019. – 2021.gadam apstiprināšanu”.
 12. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Laurencenes ielā 4 k – 2, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 13. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 14. Par Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 15. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
 16. Par maksas pakalpojumu Liepnas vidusskolā.
 17. Par Liepnas vidusskolas internāta maksas pakalpojumu.
 18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 423 “Par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 19. Par nekustamā īpašuma sākotnējo atzīšanu bilancē.
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumā Nr.365 “Par aizņēmumu projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā” īstenošanai”.
 21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 22. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 25.01.2018. noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018. – 2021. gadam”.
 23. Par Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta finansējuma pārdali.
 24. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”” izdošanu.
 25. Par projektu „Šķeļam viļņus Alūksnes ezerā”.
 26. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu.

SĒDES SLĒGTĀ DAĻĀ:

 1. [..].
 2. [..].
Skip to content