Tautsaimniecības komitejas 12.08.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 12.08.2019. sēdes darba kārtība

12.08.2019, plkst. 10.00
Sēžu zāle – Uzvaras ielā 1, Alūksnē

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
3. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.15/2013 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”” izdošanu.
4. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei “Bitītes”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
5. Par Alūksnes novada domes 27.06.2019. lēmuma Nr. 191 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
6. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Par preču zīmes “Alūksne/Oluksna” lietošanu” izdošanu.
7. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Gati SPUDIŅU.

Skip to content