Tautsaimniecības komitejas 17.02.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 17.02.2020. sēdes darba kārtība

17.02.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
 3. Par gaisa trošu ceļa nomu.
 4. Par projektu “Zandartu pavairošana Sudala ezerā”.
 5. Par projektu “Zandartu pavairošana Indzera ezerā”.
 6. Par projektu “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”.
 7. Par projektu “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.
 8. Par projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Pededzes upei”.
 9. Par projektu “Zivsaimnieciskā izpēte Alūksnes ezerā”.
 10. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2020. gada darba plāna apstiprināšanu.
 11. Par saistošo noteikumu Nr. __/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” izdošanu.
 12. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” gada darba plāna apstiprināšanu.
 13. Par Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāna 2020.-2024. gadam apstiprināšanu.
 14. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2020. gadam aktualizēšanu.
Skip to content