Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.03.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.03.2020. darba kārtība

09.03.2020, plkst. 11.00
Zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.
 3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.295 “Par Alūksnes novada vidusskolas maksas pakalpojumiem”.
 4. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2016.gada 24.novembra saist. noteikumos Nr.23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu.
 5. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
 6. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā.
 7. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.
 8. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”.
 9. Par Pededzes pamatskolas attīstības plāna saskaņošanu.
 10. Par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas attīstības plāna saskaņošanu.
 11. Informācijas: 2019.gads Alūksnes novada pašvaldības kultūras/tautas/saieta namos.
 12. Alūksnes novada muzeji un vēstures krātuves – darba kopsavilkums par 2019.gadu.
Skip to content