Piemēro nomas maksas atbrīvojumus vai samazinājumus komersantiem saistībā ar Covid-19 - Alūksnes novads

Piemēro nomas maksas atbrīvojumus vai samazinājumus komersantiem saistībā ar Covid-19

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, Alūksnes novada pašvaldība sniegs atbalstu uzņēmumiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu.

Lai pieteiktos atbalstam, nomniekam ir jāatbilst visiem zemāk norādītajiem kritērijiem:

  1. Nomniekam ir samazinājušies ieņēmumi Ministru kabineta noteikumu 3.1. punktā minētajā laika posmā vismaz par 30%;
  2. Nomniekam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 1000, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
  3. Nomniekam iesnieguma iesniegšanas dienā nav pasludināts maksātnespējas process;
  4. Nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.  Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas uz 2020. gada 29. februāri esošās parādsaistības pret iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku.

Nomas maksas atbrīvojums tiks piemērots arī tādā gadījumā, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu neizmanto vispār Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā.

– Nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstoši nomnieka ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajam mēnesim, par kuru ir iesniegts iesniegums, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. Iesniegums ir iesniedzams par to mēnesi, kas ir pagājis un par kuru nomnieks pierāda ieņēmumu samazinājumu no visas savas darbības,- stāsta Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola.

Nomnieks netiek atbrīvots no samaksas par iznomātā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi.

Lai saņemtu atbalstu, nomniekam iesnieguma iesniegšanas dienā  vienotajā “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā jāiesniedz elektronisku “de minimis” uzskaites veidlapa par citu saņemto “de minimis” atbalstu, vai jānorāda “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numurs. “De minimis” uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz komersanta – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS.

Iesniegumu nomas maksas atbrīvojumam vai samazinājumam nomnieki var iesniegt sūtot elektroniski parakstītu uz dome@aluksne.lv vai, iesniedzot personīgi Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē. Jautājumu gadījumā sazināties ar uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Māru Saldābolu, zvanot pa tālruni 25425222 vai rakstot uz mara.saldabola@aluksne.lv

Sagatavoja: Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content