Domes sēdes 30.07.2020. darba kārtība

30.07.2020, plkst. 10.00
Zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Laurencenes ielā 4 – 34, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silavas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Priedītes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Centra ielā 1 – 9, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Skārņu ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 7. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 9. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumā Nr.67 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2020.gadam”.
 10. Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu.
 11. Par grozījumiem Ziemeru pamatskolas nolikumā.
 12. Par maksas pakalpojuma – ieejas biļetes Veclaicenes vēstures krātuvē – apstiprināšanu.
 13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumā Nr. 277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
 14. Par dienas aprūpes centra “Saules stars” pakalpojuma maksas noteikšanu.
 15. Par maksas noteikšanu Biroja “Aprūpe mājās” sociālās aprūpes pakalpojumam.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 17. Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam.
 18. Par piekrišanu veikt grozījumu nekustamā īpašuma pirkuma līgumā.
 19. Par aizņēmumu un līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projektam “Baložu bulvāra pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā”.
 20. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr.2/2020 “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā” precizēšanu.
 21. Par amatiem, kuru pienākumu izpilde ir saistīta ar dzīvības vai veselības apdraudējuma risku.
Skip to content