Īstenots ELFLA projekts „Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzē”

Vjačeslava Bogdanova foto

Pededzes pagasta pārvalde sadarbībā ar biedrību “Alūksnes lauku partnerība” pabeigusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā projekta “Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzē” īstenošanu Pededzes centrā radīta plaša, sakārtota, brīvi pieejama atpūtas vieta pie ūdens.

 Pededzes pagasta centrā ir plaša zaļā zona, kas piemērota atpūtas vietas izveidei, atrodas tuvu pagasta pārvaldei, tautas namam, pamatskolai un dzīvojamo māju ciematam. Pašvaldības īpašumā “Internāts” biedrība “Pededzes Nākotne” ir izveidojusi bērnu rotaļu laukumu, uzsākta “Tradīciju dārza” veidošana. Tomēr daļa īpašuma bija nesakopta, jo sakārtošanu apgrūtināja senu ēku pamati un lieli akmeņi. Projektā veikta teritorijas planēšana ar smago tehniku, veidojot reljefu, tam sekoja zaļās zonas izveide, iesējot puķu zālienu. Izveidots slidkalniņš sniegotās ziemas prieku izbaudīšanai. Turpinot veidot “Tradīciju dārzu”, projektā uzstādīta koka konstrukcija veiklības pārbaudei.

 Pašvaldības īpašumā “Dāboli” atrodas dīķis, kurš bija aizaudzis ar zāli un krūmiem, tāpēc kļuvis aktīvai atpūtai neizmantojams. Pededzes pagasta teritorijā nav neviena ezera, ne arī kādas citas publiski pieejamas atpūtai piemērotas vietas, tādēļ projekta ietvaros dīķis ir iztīrīts, izveidots grantēts celiņš, izlīdzināts un iesēts zāliens. Uzbērta smilts, kas piemērota bērnu rotaļām un dažādām fiziskām aktivitātēm pagasta iedzīvotājiem. Projekta rezultātā Pededzes centrā radīta plaša, sakārtota, brīvi pieejama atpūtas vieta pie ūdens, kā arī estētiski pilnveidota vieta mierīgas atpūtas baudītājiem. Publiskā iepirkuma rezultātā labiekārtošanas darbus, saskaņā ar SIA “Karvas projekts” izstrādāto paskaidrojuma rakstu, veica SIA “Sorma”.

 Projekta kopējās izmaksas ir 29942,43 EUR, tajā skaitā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 3262,79 EUR, publiskais finansējums 26679,64 EUR.

Vjačeslava Bogdanova foto

Daiga Vītola,
Pededzes pagasta pārvaldes vadītāja