Dome nosaka jaunas pakalpojumu maksas un atlaides “Saules stara” un “Aprūpe mājās” pakalpojumiem

Alūksnes novada domes 30. jūlija sēdē deputāti izskatīja divus jautājumus, kas saistīti ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu.

Ņemot vērā pakalpojumu pašreizējās izmaksas, veikts pārrēķins un noteikta jauna maksa par dienas aprūpes centra “Saules stars” un biroja “Aprūpe mājās” pakalpojumiem. Iepriekšējie lēmumi par maksas noteikšanu šiem abiem pakalpojumiem pieņemti attiecīgi 2015. un 2014. gadā, līdz ar to pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas ir pieaugušas. Nosakot jaunās pakalpojumu maksas, Alūksnes novada dome arī noteica vairākas iedzīvotāju kategorijas, kam piemēros pakalpojuma maksas atlaidi.

Dienas aprūpes centra “Saules stars” pakalpojuma maksa

No 2020. gada 1. augusta maksa par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes nodaļas Dienas aprūpes centra “Saules stars” pakalpojumu ir noteikta 1,04 EUR stundā jeb 8,32 EUR dienā, ja aprūpējamās personas (ģimenes) ienākumi uz vienu personu mēnesī ir ne zemāki par summu, kura aprēķināta valstī noteikto minimālo mēneša algu reizinot ar koeficientu 1,2 par pirmo personu un ar koeficientu 0,5 par katru nākamo personu.
50% atlaidi noteiktajai pakalpojuma maksai stundā piemēros Alūksnes novada administratīvajā teritorijā deklarētajai personai (ģimenei), ja:
1) aprūpējamās personas (ģimenes) ienākumi uz vienu personu mēnesī nepārsniedz summu, kura aprēķināta valstī noteikto minimālo mēneša algu reizinot ar koeficientu 1,2;
2) aprūpējamās personas (ģimenes) ienākumi uz vienu personu mēnesī ir ne zemāki par summu, kura aprēķināta valstī noteikto minimālo mēneša algu reizinot ar koeficientu 0,75.

75% atlaidi noteiktajai pakalpojuma maksai stundā piemēros Alūksnes novada administratīvajā teritorijā deklarētajai personai (ģimenei), ja:
1) aprūpējamās personas (ģimenes) ienākumi uz vienu peronu mēnesī nepārsniedz summu, kura aprēķināta valstī noteikto minimālo mēneša algu reizinot ar koeficientu 0,75;
2) aprūpējamās personas (ģimenes) ienākumi uz vienu personu mēnesī, ir ne zemāki par summu, kura aprēķināta valstī noteikto minimālo mēneša algu reizinot ar koeficientu 0,6.

85% atlaidi noteiktajai pakalpojuma maksai stundā piemēros Alūksnes novada administratīvajā teritorijā deklarētajai personai (ģimenei), ja aprūpējamajai personai (ģimenei) ir maznodrošinātas personas statuss, uz maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa laiku.

100% atlaidi noteiktajai pakalpojuma maksai stundā piemēros Alūksnes novada administratīvajā teritorijā deklarētajai personai (ģimenei), ja aprūpējamajai personai (ģimenei) ir trūcīgas personas statuss, uz trūcīgas personas (ģimenes) statusa laiku.

Biroja “Aprūpe mājās” pakalpojuma maksa

No 2020. gada 1. augusta maksa par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes nodaļas Birojs “Aprūpe mājās” sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā noteiktā maksa ir 19,58 EUR stundā.

70% atlaidi noteiktajai maksai stundā piemēros Alūksnes novada administratīvajā teritorijā deklarētai personai.

85% atlaidi noteiktajai maksai stundā piemēros Alūksnes novada administratīvajā teritorijā deklarētai personai, ja personai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, uz maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa laiku.

100% atlaidi noteiktajai maksai stundā piemēros Alūksnes novada administratīvajā teritorijā deklarētai personai, ja personai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, uz trūcīgas personas (ģimenes) statusa laiku.

Tām Alūksnes novadā deklarētajām personām, kam biroja “Aprūpe mājās” pakalpojumu nodrošinās ar 85% un 100% atlaidi, pirmā un otrā aprūpes līmeņa sniegtajiem pakalpojumiem paredzēto pakalpojuma maksas atlaidi piemēros līdz divām pakalpojuma sniegšanas reizēm nedēļā, bet trešā aprūpes līmeņa sniegtajiem pakalpojumiem – līdz trīs reizēm nedēļā.

Ja personai ir apgādnieki, tie solidāri maksā par pakalpojumu saskaņā ar 2003. gada 27. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 5.3., 5.4. punktu.