Finanšu komitejas 22.04.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 22.04.2021. darba kārtība

22.04.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada domes 2009. gada 17. septembra lēmuma Nr. 178 atzīšanu par spēku zaudējušu.
 3. Par Alūksnes novada domes 2009. gada 17. septembra lēmuma Nr. 179 atzīšanu par spēku zaudējušu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Voguriņš”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 001 0142, “Mežvidi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 002 0288, “Salas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par cirsmu paketes īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par cirsmas īpašumā “Jaunzeltkalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” maksas pakalpojumiem” izdošanu.
 10. Par saistošo noteikumu Nr. __/2021 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu.
 11. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.03.2021. lēmumā Nr. 76 “Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām par individuālajām konsultācijām”.
 12. Par saistošo noteikumu Nr. _/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu.
 13. Par saistošo noteikumu Nr. __/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 14. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”.
 15. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Cālis”.
 16. Par Alūksnes muzeja īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem.
 17. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes muzejam.
 18. Par maksas noteikšanu tūrisma objektā “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos”.
 19. Par līdzekļu izdalīšanu pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.02.2021. lēmumā Nr. 27 “Par aizņēmumu KF projekta “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā” īstenošanai”.
 21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumā Nr. 175 “Par aizņēmumu projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/“630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanai”.
 22. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” izdošanu.

 

 

Skip to content