Finanšu komitejas 20.05.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 20.05.2021. darba kārtība

20.05.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3696 007 0175, “Vaidavkalni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3696 003 0106, “Jurīši”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepna 104” – 6, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par saistošo noteikumu Nr. _/2021 “Par grozījumu saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”” izdošanu.
 6. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr. 60 “Par Investīciju plāna 2015.-2021. gadam aktualizēšanu”.
 7. Par projektu “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)”.
 8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.03.2021. lēmumā Nr. 81 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2021. gadam”.
 9. Par Zeltiņu pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu.
 10. Par Annas pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu.
 11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2019. lēmumā Nr. 356 “Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” īstenošanai”.
 12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 13. Par Alūksnes novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

 

Skip to content