Līdz 10. septembrim turpinās Alūksnes novada iedzīvotāju aptauja jaunas Attīstības programmas izstrādei

 

Aptaujas anketā iedzīvotāji lūgti izteikt savu viedokli un priekšlikumus par dažādu jomu attīstības iespējām Alūksnes novadā turpmākajos gados, kā arī novērtēt pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu līdzšinējā periodā.

Pašvaldība aicina anketu aizpildīt ne tikai pašlaik Alūksnes novadā dzīvojošos iedzīvotājus, bet arī tos novadniekus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novadā, taču faktiskā dzīves un darba vieta atrodas citviet Latvijā vai pasaulē.

Aptaujas anketu iespējams aizpildīt elektroniski: https://survey123.arcgis.com/share/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d, drukātā formātā klātienē tā pieejama Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē, visās novada pagastu pārvaldēs un novada bibliotēkās, kā arī Alūksnes novada sabiedrības centrā, Dārza ielā 8, Alūksnē.

Aptauja notiek no 2021. gada 5. augusta līdz 10. septembrim. Tās rezultātu apkopojums tiks publicēts Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv, saīsinātā veidā – pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis”.

Aicinām ikvienu iedzīvotāju būt aktīvam un izteikt savus priekšlikumus par darāmajiem darbiem, sasniedzamajiem mērķiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem turpmākajos gados Alūksnes novadā!

Skip to content