Izpilddirektora informācija 29. septembra domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 29. septembra domes sēdē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 29. septembra domes sēdē sniedza informāciju par aktuālo.

16. septembrī organizēta Labklājības ministra Gata Eglīša vizīte Alūksnes novadā.

 Noslēdzies novada izglītības iestāžu apmeklējums, kurā piedalījās Izglītības pārvalde, pašvaldības izpilddirektors, iestāžu vadība un to padomju pārstāvji. Vērtējot izglītības iestāžu infrastruktūru, secināts, ka tuvākajā laikā nepieciešami ieguldījumi tās uzlabošanā un pilnveidošanā. Izanalizētas iepriekšējā mācību gada noteiktās prioritātes un uzdevumi iestādēm un to vadītājiem.

 Uz atkārtotu konkursu pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, lai iegūtu pašvaldības līdzfinansējumu, ir saņemtas 4 programmas.

 Tiek gatavots konkursa nolikums Alūksnes vidusskolas direktora amatam, apzināta un analizēta situācija par ēdināšanas nodrošināšanu izglītības iestādēs ar 01.09.2023. Tiek plānoti secīgi veicamie darbi izglītības iestāžu tīkla jautājumos.

 Projektā “Dzīvo vesels Alūksnes novadā” sastādīti grafiki, lai ar oktobri novada skolēniem (3.-9. klases) nodrošinātu peldētapmācību Balvu sporta skolas baseinā. Ar oktobri projektā atsāksies vingrošanas nodarbības. Joprojām turpinās nūjošanas, ūdens vingrošanas nodarbības un dažādas sporta aktivitātes. Noslēdzies krosa skriešanas pasākums “Mizojam, ka prieks”.

 No 01.10.2022. caur www.e-pakalpojumi.lv, bet no 03.10.2022. arī klātienē administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 112. kabinetā, pagastos – bibliotēkās, iedzīvotāji varēs uzsākt pieteikties valsts atbalsta siltumenerģijas izmaksu segšanai saņemšanai. Darbosies vienots tālruņa numurs konsultācijām.

 Noritējis komplekss darbs pie sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodošanas ārpakalpojumā.

 Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros norisinājās Vidzemes iekļaujošā nedēļa Uzvaras ielā 1, kur ikviens interesents bija aicināts uz kopīgu darbošanos dažādās meistarklasēs.

 Notikusi pirmā attālinātā Bauhaus projekta tikšanās ar programmas pārstāvjiem par attīstības plāna izstrādi bijušās kodolraķešu bāzes teritorijai Zeltiņos.

 Pilnībā pabeigts Pededzes aizsprosta nojaukšanas projekts kopā ar pašvaldības aģentūru “ALJA”. Aģentūra plāno iesniegt projektu Life GoodWater mazo grantu 2. uzsaukumā aizsprosta uz Vaidavas upes nojaukšanai zivju migrācijas uzlabošanai.

 29.09.2022. notika Interreg projektu 2014.-2020.gadam noslēguma pasākums, projektam “Sajūtu verstis” tika pasniegta atzinība par dalību un sasniegumiem Pārrobežu (ārējo) robežu sadarbības programmā.

 Ekspluatācijā pēc būvdarbu veikšanas ir nodoti ceļu “Siveci-Puķudruvas” Ilzenes pagastā un “Zeltiņi-Zemītes” Zeltiņu pagastā posmi.

 Europe Direct centru tīklošanās pasākumā 7. septembrī Alūksnē prezentēti pašvaldības realizētie projekti.

8. septembrī Alūksnes novada pašvaldībā notika Finanšu ministrijas un Centrālās un finanšu līgumu aģentūras speciālistu vizīte un ražošanas ēkai “Biznesa stacija” tika ieguldīta laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

 Ražošanas ēkām un “Biznesa stacijai” nomas izsoles rezultātā noslēgti 9 nomas līgumi ar nomniekiem, līdz ar to uzsākta projekta rezultatīvo rādītāju uzskaite.

 LIAA Madonas biznesa inkubatora Alūksnes filiālē ir saņemti 4 pieteikumi no jaunajiem uzņēmējiem.

 Šajā mācību gadā Alūksnes novada pamatskolu skolēni turpinās savu dalību uzņēmējspēju veicināšanas programmā “Esi Līderis!”.

 Turpinās būvdarbi Tālavas, Gulbenes, Pilssalas, Miera un Melnuma ielās, 3 ražošanas ēku Jaunlaicenē un Alūksnē, Izglītības un sporta centra, izziņas centra un Biznesa stacijas, velo parka būvniecība, noslēgumam tuvojas būvdarbi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunajā korpusā, Siguldas un Pumpura ielās, ceļa “Kanaviņas-Lejasšķiņķi” Jaunalūksnes pagastā seguma atjaunošana, turpinās ceļu vai to posmu pārbūve Annā, Jaunannā, Strautiņos, Mālupē, Annas kultūras nama ēkas siltināšana, darbi Jaunlaicenes muižas parkā.

 Notiek pagastu pārvaldības modeļa izstrāde. VARAM ir informējusi, ka Alūksnes novada pašvaldības iesniegtie dokumenti Klientu apkalpošanas centru izveidei bibliotēkās atbilst Ministru kabineta noteikumiem, piešķirt finansējumu no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda plānots 2023. gada 1. ceturksnī.

 Tiek ieviesti energoresursu taupīšanas pasākumi pašvaldības iestādēs/īpašumos.

 Paveikts apjomīgs darbs atbilstoši Datu valsts inspekcijas norādēm par sīkdatņu lietošanas atbilstību pašvaldības iestāžu mājaslapās.

 Tiek veiktas nepieciešamās darbības Pleskavas ielas nosaukuma maiņai uz Kolberģa ielu.

 Īpašumu atsavināšanas komisija no 01.08. līdz 27.09.2022. ir pieņēmusi 45 lēmumus. Izsolēs atsavināti: cirsmu paketes “Briežudārzi” Liepnas pagastā, Malienas ielā 9 Alūksnē, “Mārsili” Alsviķu pagastā par kopējo summu 24 447 EUR; īpašumi “Kalnacīrulīši” Alsviķu pagastā, “Skujenieki” Ziemera pagastā, “Smilgas-14” Veclaicenes pagastā, “Pīlādži-23” Mālupes pagastā, īpašumu pakete “Liedes” un “Vairogi” (skolas ēka un angārs) Annas pagastā par kopējo summu 48 579 EUR; kustamā manta “Buran” par 299 EUR.

 Malienas pagastā īstenots projekts “Bērnu rotaļu un spēļu laukuma elementu atjaunošana PII “Mazputniņš” teritorijā”. Kalncempju pagastā izvietotas 48 īpašumu nosaukuma norāžu zīmes. Jaunlaicenes pagastā notiek telpas remonts bijušajā skolas ēkā, lai turpmāk tajā vienkopus nodrošinātu pakalpojumus iedzīvotājiem un ekonomētu energoresursus, arī Annas pagastā turpmāk pakalpojumi iedzīvotājiem tiks nodrošināti vienuviet – kultūras nama ēkā. Jaunalūksnes pagastā tiek gatavota tehniskā dokumentācija apgaismojuma pilnveidošanai Kolberģī, Liepnas pagastā Valsts nodrošinājuma aģentūra uzsākusi darbus bijušās Liepnas internātpamatskolas internāta ēkas pielāgošanai bēgļu izmitināšanai, Alsviķu pagasta Strautiņos tiks izbūvēts papildus ielu apgaismojums.

 Pagastu pārvaldes veic latvāņu invadēto teritoriju monitoringu – veic apsekošanu, fotofiksāciju. Piemēram, Alsviķu pagastā lielākajā daļā invadēto teritoriju īpašnieki ir veikuši ierobežošanas pasākumus, bet tiek konstatēti arī nepilnīgi veikti darbi un dažos gadījumos vispār nenopļautas teritorijas.

 Pašvaldības Centrālās administrācijas un aģentūras “Spodra” darbinieki Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Meža dienas 2022 – pašvaldību labiekārtošanas darbi parkos un izpratnes par mežu veidošana sabiedrībā” ietvaros ar Meža attīstības fonda finansiālo atbalstu Tempļa kalna parkā iestādījuši 68 ciedru priedes vietā, kur ziemā izzāģētas astoņzobu mizgrauža radīto bojājumu dēļ nokaltušās egles.

 Pašvaldības aģentūra “Spodra” oktobrī organizēs lapu un zaru savākšanu no iedzīvotājiem Alūksnē.

 Centrālās administrācijas Grāmatvedības nodaļa pieredzes apmaiņas braucienā apmeklējusi Ludzas novada pašvaldību, kur iepazinās ar e-rēķinu praktisko pusi, ko tuvākajā laikā plāno ieviest arī Alūksnes novada pašvaldības darbā.

 Galvenie ieņēmumu veidi un to izpilde uz 28.09.2022.:

 iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu  izpilde – 81,21% (pēc likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” uz 30.09.2022. jābūt 74,00% izpildei);

 nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izpilde – 107,28% (pārpilde 54248 EUR, no šī finansējuma tiks nodrošināts domes lēmuma par 14 844 EUR piešķiršanu 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanai un lēmuma par 8120 EUR piešķiršanu Jaunannas skolēnu pārvadājumiem izpilde;

 Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija – 90,46%. Kopā izdevumu izpilde 57,47% no plāna.

 No 26. augusta līdz 28. septembrim izsludināti atklāti konkursi “Būvuzraudzība Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves 2. kārtas būvdarbiem”, “Jaunlaicenes muižas parka koku stādījumu atjaunošana”, “Velosipēdu un SUP dēļu novietnes jaunbūve, tualete un tās novietošana” un “Lokālplānojuma izstrāde īpašumam Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā”, kā arī Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā izsludināts iepirkums “Jaunlaicenes muižas parka labiekārtojuma elementu piegāde”. Pieņemti lēmumi iepirkumam “Jaunlaicenes muižas parka labiekārtojuma elementu piegāde”. Noslēgts 1 līgums par kopējo summu 2 257 000,00 EUR bez PVN (“Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves 2. kārtas būvprojekta izmaiņu, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana”, būvnieks SIA “RERE MEISTARI”).

 Alūksnes novada Kultūras centrs, novada bibliotēka, novada muzejs, sporta darba organizators turpina nozaru stratēģiju izstrādi. Alūksnes novada muzejs pārskata apmeklētāju pieņemšanas laikus, lai piedāvātu Alūksnes Jauno pili apmeklēt ārpus darba laika vakaros, bibliotēkas gatavojas akreditācijas procesam, ir uzsākta gatavošanās nākamgad gaidāmajiem Dziesmu un deju svētkiem. Pagastos un pilsētā notika un notiks svecīšu vakari.

 Ar aicinājumu #piecelies un daudzveidīgu bezmaksas sporta pasākumu programmu visā Latvijā arī šogad no 23. līdz 30. septembrim notiek Eiropas Sporta nedēļa. Alūksnes novadā notika: 24. septembrī Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā. Čempiona kausu izcīnīja Mareks Kotkas no Igaunijas, labākais alūksnietis Aivars Dulbergs 4. vietā.

24. septembrī Strautiņos, Alsviķu pagastā, notika “Alūksnes novada atklātais orientēšanās čempionāts 2022”. Piedalījās 50 orientieristi, gan pašmāju, gan arī viesi no citiem novadiem un sacentās par medaļām dažādās vecuma un meistarības grupās.

29. septembrī Alūksnes Pilssalā notika Vingrošanas sezonas atklāšanas pasākums.

 Nākamā gada janvārī tiek plānots ziemas rallijs “Alūksne”.

 Uzsākts SIA “Alūksnes enerģija” un SIA “Alūksnes nami” valdes locekļu nominācijas process. Ir izsludināti atklāti konkursi, pieteikumus var iesniegt līdz 30.09.2022.

 Pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA “Rūpe”, SIA “Alūksnes nami”, SIA “Alūksnes enerģija”, kurām šogad beidzas stratēģija, tika izstrādāta gaidu vēstule, definējot vēlamos  Sabiedrības attīstības virzienus atbilstoši Alūksnes novada attīstības programmai 2022.-2027.gadam.

 Uzsākts SIA “AP Kaudzītes” valdes locekļa nominācijas process.

 SIA “Alūksnes enerģija” uzsākusi jauno apkures sezonu. Uz 28.09.2022. centralizēto siltumenerģiju lieto 90% uzņēmuma klienti.

 SIA “Alūksnes slimnīca” turpina realizēt projektu “Veselības aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana SIA “Alūksnes slimnīca” un medicīnas tehnoloģiju iegāde SIA “Vidzemes slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemē”. Līdz 01.09.2022. no kopējā būvdarbu apjoma rehabilitācijas nodaļas un ginekoloģijas nodaļas izbūvei veikti 34,48% darbi. Septembrī palielinājies ar Covid-19 saslimušo pacientu skaits. Alūksnes slimnīca, stiprinot sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, piedalījās Zemessardzes Vidzemes brigādes rīkotajās mācībās “Ausma”.

 SIA “Alūksnes nami” trūkst tehnisko darbinieku, uz šo brīdi ir 3 vakances.

 Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšanai SIA “RŪPE” izstrādāja būvprojektu “Ūdensvada izbūve Skārņu, Ziedu, Purva ielās Alūksnē” (300 m) un būvprojektu “Ūdensvada pārbūve Melleņkalna ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā” (180 m). Pašreiz notiek šo projektu realizācija. Plānots būvdarbus pabeigt šā gada oktobrī.

 Pēc Alūksnes novada būvvaldes sniegtās informācijas septembrī SIA “CEWOOD” ekspluatācijā nodevuši ražošanas ēkas jaunbūvi Jaunlaicenē.

 Uz 29. septembri Alūksnes novadā reģistrēti 2166 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši naktsmītņu, ēdināšanas un citus pakalpojumus.

 Saskaņā ar Ministru kabineta 27. septembra rīkojumu Nr.671 trīs Latvijas-Krievijas pierobežas novados, tostarp Alūksnes novadā, izsludināta ārkārtējā situācija no 28. septembra līdz šī gada 27. decembrim. Ir slēgta Pededzes robežšķērsošanas vieta, lai mazinātu Krievijas pilsoņu plūsmu. Cita veida ierobežojumu iedzīvotājiem nav. Ārkārtējās situācijas pasākumu mērķis ir preventīvi sagatavoties situācijai, ja Krievijā izsludinātās mobilizācijas dēļ strauji palielinātos nelegālo migrantu skaits, kas vēlētos pamest Krieviju, šķērsojot Latvijas robežu.

 

Skip to content