Tautsaimniecības komitejas sēdes 17.10.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas sēdes 17.10.2022. darba kārtība

17.10.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
2. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Mežkalna ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā.
3. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Torņkalna ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā.
4. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Torņkalna ielā 12, Alūksnē, Alūksnes novadā.
5. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Kastaņu ielā 13, Alūksnē, Alūksnes novadā.
6. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Kastaņu ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
7. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumā Nr. 272 “Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
8. Par saistošo noteikumu Nr. __/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”” izdošanu.
9. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldi.
10. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
11. Informācija par nekustamiem īpašumiem novada teritorijā.
12. Informācija par zemes nomu.
13. Informācija par fondu zemas īres mājokļu būvniecībai.
SLĒGTĀ DAĻĀ:
14. [..].

Skip to content