Izpilddirektora informācija 27. oktobra domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 27. oktobra domes sēdē

 Alūksnes novada pašvaldības domes 27. oktobra sēdē pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis sniedza informāciju par aktuālo par notikumiem pašvaldībā.

 

 Līdz 20. oktobrim Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 76 jaundzimušie, 172 mirušie, reģistrētas 75 laulības.

 

 SIA “Alūksnes enerģija” valdes locekļa nominācijas process noslēdzies bez rezultāta. Konkursam bija pieteicies 1 pretendents, kurš neatbilda izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām. Konkurss tiks organizēts atkārtoti.

 

 SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amata konkursam bija pieteikušies 3 pretendenti, 1 no viņiem netika virzīts uz otro kārtu, jo neatbilda obligātajām minimālajām prasībām, savukārt pārējie 2 tika virzīti uz otro kārtu, kuras rezultātā kandidāts ar augstāko procesuālo vērtējumu ir virzīts sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim apstiprināšanai.

 

SIA “Alūksnes enerģija” jau iepriekš informējusi, ka saistībā ar būtisku energoresursu (kurināmā, elektroenerģijas) un citu tarifā iekļauto izmaksu pieaugumu, kas tieši ietekmē siltumenerģijas ražošanu un pārvadi, 2022.gada 13.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas paredz no 2017.gada 1.janvāra spēkā esošo tarifu 55,05 EUR/MWh (bez PVN) palielināt uz 84,11 EUR /MWh (bez PVN). Balstoties uz normatīvajos aktos noteikto tarifa spēkā stāšanās kārtību, uzņēmums paredzēja, ka jauno tarifu varētu sākt piemērot klientiem no 2022.gada 1.decembra. Tomēr Saeima 2022.gada 29.septembrī pieņēma būtiskus grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, kas stājās spēkā 2022.gada 1.oktobrī. Izmaiņas attiecas uz tarifu projektiem, kas Regulatoram iesniegti līdz 2022.gada 30.septembrim, tajā skaitā SIA “Alūksnes enerģija” jauno tarifu. Likuma 7.2.pants paredz valsts atbalsta sniegšanas periodā piemērot citu regulēto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu tarifu noteikšanas kārtību. Ņemot vērā šīs izmaiņas, ar 2022.gada 12.oktobra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu ir apstiprināts SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs 84,11 EUR/MWh (bez PVN), kas ir spēkā no 2022.gada 15.oktobra. Jāatzīmē, ka šī nav standarta tarifa apstiprināšanas kārtība, bet gan izņēmums pie šodienas apstākļiem, ko Regulators īsteno balstoties uz pieņemtajiem grozījumiem normatīvajos aktos. Tāpēc arī tarifa apstiprināšana un spēkā stāšanās ir ātrāka nekā parasti.

Līdz ar jaunā tarifa apstiprināšanu, Regulators SIA “Alūksnes enerģija” ir piešķīris atļauju pašai kapitālsabiedrībai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumā Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” paredzēto kārtību noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu kurināmā cenu izmaiņu gadījumā. Uzņēmums ir veicis un turpina strādāt pie ražošanas procesu efektivizēšanas, lai siltumenerģijas tarifa pieaugums šobrīd klientiem būtu pēc iespējas mazāks, tomēr ir apstākļi, ko nespējam ietekmēt, un viens no tiem energoresursu tirgus, kur joprojām vērojams kurināmā cenas pieaugums.

Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta pasākumus energoresursu cenu daļējai kompensēšanai mājsaimniecībām. Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, kompensēs maksājumu 50% apmērā no starpības starp siltumenerģijas tarifu un siltumenerģijas tarifa mediānu 68 EUR/MWh.

 

Alūksnes novadā valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai iedzīvotāji līdz 24. oktobrim bija iesnieguši 2209 pieteikumus. 75% no visiem iesniegti elektroniski un tas ir augstākais elektroniski noformēto pieteikumu skaits valstī. Pieteikumus var iesniegt www.epakalpojumi.lv, papīra formātā pašvaldības administratīvajā ēkā, pagastos bibliotēkās, kur bibliotēku vadītāji palīdz iesniegt pieteikumus elektroniskā formātā. Līdz 25. oktobrim atbalsta maksājumi siltumenerģijas izmaksu segšanai novadā pārskaitīti 1396 pieteikumiem par kopējo summu 93 757,00 EUR.

 

 Ar 1. novembri pakalpojumu “Aprūpe mājās” novadā nodrošinās biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”.

 

 Notikušas 2 publiskās apspriešanas lokālplānojumiem teritorijām Malienas ielai 4, Ošu un Peldu ielām, Alūksnē.

 

 Ar Ministru kabineta rīkojumu pašvaldībai no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirts 160 343 EUR finansējums, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 14. jūnijā ilgstoša un spēcīga lietus laikā radīto postījumu novēršanu uz pašvaldības autoceļiem. Summa ir 70% apmērā no kopējiem izdevumiem plūdu seku novēršanai, pārējo sedz no pašvaldības budžeta. Visi lietusgāžu radītie postījumi uz novada pašvaldības ceļiem ir novērsti.

 

 Norit procedūra nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 3, Alūksnē (bijusī naktspatversme) nodošanai valstij.

 

 No 26. oktobra līdz 2. novembrim Alūksnes pilsētā iedzīvotāji Spodrības nedēļas ietvaros noteiktos punktos var nodot sagrābtās lapas un zarus.

 

6. oktobrī novadā strādāja bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija, kuras uzdevums bija vērtēt Alūksnes novada bibliotēkas 16 struktūrvienību – pagastu bibliotēku darbu. Komisija vērtēja Alūksnes novada bibliotēkas sagatavoto akreditācijas dokumentāciju, tikās sarunās ar katras struktūrvienības vadītāju, klātienē apmeklēja Jaunannas un Jaunlaicenes bibliotēkas, kā arī tikās ar pašvaldības vadību. Akreditācijas komisijas vadītāja Dz. Šmita izteica pateicību pašvaldībai un uzsvēra, ka attiecībā uz bibliotēku darbības sakārtošanu, pašvaldība ir pieņēmusi pareizu lēmumu.

 

 No 17. līdz 21. oktobrim Latvijā notika Karjeras nedēļas aktivitātes, kurās iesaistījās 880 skolēni no 8 Alūksnes novada izglītības iestādēm, tika noorganizēti 84 pasākumi. Sadarbībā ar Uzņēmējdarbības atbalsta centru notika 2 pasākumi “Diskusija ar uzņēmējiem” un vizītes 9 novada uzņēmumos.

 

  1. oktobrī Alūksnes Kultūras centrā notika Skolotāju dienai veltīts koncerts izglītības iestāžu darbiniekiem.

 

 Uzsākta pretendentu izvērtēšana Alūksnes vidusskolas direktora amatam. Turpinās pretendentu pieteikšanās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora amatam.

 

 Pašvaldības iestādes veic izvērtējumu dalībai biedrībās, asociācijās, federācijās, savienībās, padomēs.

 

 Alūksnes novada Kultūras centrs ir uzsācis gatavošanos nākamgad gaidāmajiem Dziesmu un deju svētkiem. Kopā ar Gulbenes novada pašvaldību notikusi pirmā sanāksme par aktivitātēm Bānīša 120 gadu svinībām 2023.gadā. Alūksnes novada Kultūras centrs oktobrī novadā noorganizējis 48 aktivitātes.

 

 Galvenie ieņēmumu veidi un to izpilde uz 24.10.2022.: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu  izpilde – 86,02% (pēc likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” uz 31.10.2022. jābūt 82,67% izpildei), nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izpilde – 109,61%, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija – 96,15%. Kopā izdevumu izpilde 66,82% no plāna.

 

 Iepirkumi no 28. septembra līdz 25. oktobrim:

1) izsludināts atklāts konkurss “Alūksnes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2023. gadam”;

2) pārtraukti atklāti konkursi “Velosipēdu un SUP dēļu novietnes jaunbūve, tualete un tās novietošana”, “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra būvdarbi” un “Būvuzraudzība veselības veicināšanas pakalpojuma centra būvdarbiem”;

3) noslēgti 3 līgumi par kopējo summu 182 246,58 EUR bez PVN (aktīvās atpūtas parka būvdarbi Alūksnē (darbu veicējs SIA “ASFALTBŪVE”), Jaunlaicenes muižas parka labiekārtojuma elementu piegāde (piegādātājs SIA “ODUKALNS design”), “Jaunlaicenes muižas parka koku stādījumu atjaunošana” (pakalpojuma sniedzējs SIA “Stādaudzētava Blīdene”).

 

 Zeltiņos uzsākts Aptiekas tilta remonts. Liepnā Valsts nodrošinājuma aģentūra uzsākusi darbus bijušās Liepnas internātpamatskolas internāta ēkas pielāgošanai bēgļu izmitināšanai, ir nomainīts jumts, uzstādīta sēta, notiek telpu remontdarbi. Strautiņos turpinās ielu apgaismojuma ierīkošanai. Ielu apgaismojuma izbūve notiek Melleņkalna un Malienas ielās, Alūksnē.

 

Vispārīgās vizuālās apskates laikā, Būvvaldei kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, kapličas ēkai Opekalna kapos fiksēti vairāki redzami bojājumi, radušās nedrošas būves pazīmes. Lai noteiktu būves bojājuma apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešams veikt detalizētu tehnisko izpēti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21”. Līdz tālākām norādēm būves tehniskās apsekošanas atzinumā noteikts, ka kapličas ēka jāiežogo un šādā stāvoklī tā nevar tikt ekspluatēta.

 

 Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai ziemas periodā tiek veiktas iepirkuma vai cenu salīdzināšanas procedūras.

 

 Iesniegts apgaismojuma projekts par nātrija gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem Alūksnē, Jaunannā, Jaunalūksnē un Liepnā, noasfaltēta Gulbenes iela, ieklāta asfalta apakškārta Tālavas ielas 2. kārtā, būvdarbu nodošanas process norit autoceļa “Kanaviņas-Lejasšķinķi” Jaunalūksnes pagastā posmam, Alūksnes pilsētas sākumskolā tiks pieņemti ventilācijas izbūves darbi, nosvinēti spāru svētki ražošanas ēkai “Biznesa stacija” un Alūksnes izziņas centram. Svinīgi atklāti 3 pārbūvētie ceļi vai to posmi Ilzenes, Zeltiņu un Alsviķu pagastos.

 

24. oktobrī Alūksnes Tūrisma informācijas centrs organizēja tikšanos ar novada tūrisma nozares uzņēmējiem, Vidzemes augstskolas asociēto profesoru Andri Kleperu sarunā par Alūksnes novada tūrisma stratēģiju 2023.-2027. gadam.

 

 Līdz 27. oktobrim Alūksnes novadā reģistrēti 2397 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši naktsmītņu, ēdināšanas un citus pakalpojumus.

 

 Noticis augstākajam pašvaldības apbalvojumam “Sudraba zīle” izvirzīto pretendentu izvērtējums.

Skip to content