Informācija par SIA „Alūksnes nami” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem - Alūksnes novads

Informācija par SIA „Alūksnes nami” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem

Atklātu konkursu uz SIA „Alūksnes nami” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekļa amatu organizēja ar SIA “Alūksnes nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvja, Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) izpilddirektora 26.08.2022. rīkojumu Nr. ANP/1-6/22/284 izveidota nominācijas komisija (turpmāk – Nominācijas komisija) šādā sastāvā:

Nominācijas komisijas vadītājs – Druvis Tomsons, Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos;

Nominācijas komisijas locekļi:

Inga Grizāne, Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Kancelejas personāla speciāliste;

Valentīna Fedotova, Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedības vadītāja – galvenā grāmatvede;

Artis Sviklis, SIA “Rūpe” valdes loceklis;

Aigars Vīvuliņš, SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis, neatkarīgs eksperts ar balsstiesībām.

 Atklāts konkurss uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika izsludināts 13.09.2022. ar pieteikšanās termiņu līdz 30.09.2022. plkst.16:00, publicējot to Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, pašvaldības un Sabiedrības mājas lapā internetā, pašvaldības sociālajā tīklā Facebook, laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”, kā arī Balvu, Gulbenes, Smiltenes novadu laikrakstos un pašvaldību mājas lapās internetā.

Kopumā Sabiedrības valdes locekļa amatam tika izskatīti trīs kandidātu iesniegtie pieteikumi.  

Nominācijas komisija, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” (turpmāk – Noteikumi) un SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amata kandidātu atlases konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām, kandidātus vērtēja divās kārtās.

Konkursa pirmajā kārtā tika vērtēta kandidātu iesniegto dokumentu atbilstība Nolikuma prasībām un kandidātu atbilstība izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām (valodu zināšanas, izglītība, darba pieredze, atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām, reputācija un B kategorijas autovadītāja apliecības esamība). Veicot kandidātu pirmās kārtas vērtējumu, Nominācijas komisija pieņēma lēmumu uz nākamo vērtēšanas kārtu virzīt divus kandidātus.

Kandidātiem, kuri tika virzīti uz konkursa otro kārtu, bija jāsagatavo savs redzējums par Sabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm.

Konkursa otrā kārta notika, izmantojot daļēji strukturētu interviju (uzdodot abiem kandidātiem vienādus jautājumus),  kuras laikā katrs Nominācijas komisijas loceklis individuāli izvērtēja kandidātu zināšanas un atbilstību valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes atbilstību prasību aprakstam. Intervijas laikā Nominācijas komisija veica arī kandidātu vadības kompetenču novērtēšanu. Vērtējot kandidātus otrajā kārtā, katrs Nominācijas komisijas loceklis individuāli piešķīra kandidātam punktus, saskaņā ar Nominācijas komisijas apstiprinātajiem kritērijiem. Atbilstoši Nolikuma nosacījumiem, Nominācijas komisija Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim virza tos kandidātus, kuru vidējais vērtējums ir vismaz 70 procenti vai lielāks no Nolikumā noteiktā maksimāli iespējamā iegūstamā punktu skaita.

Apkopojot kandidātu vērtēšanas rezultātus, Nominācijas komisija pieņēma lēmumu virzīt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim galīgā lēmuma pieņemšanai  kandidātu, kurš kopvērtējumā ieguva procentuāli augstāko punktu skaitu no maksimāli iespējamā iegūstamā punktu skaita.  

Nominācijas komisija beidza savu darbu ar brīdi, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

 

Sagatavoja:
Nominācijas komisijas sekretāre S.Bukane
26.10.2022.

Skip to content