Tautsaimniecības komitejas 21.03.2023. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 21.03.2023. sēdes darba kārtība

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 3

21.03.2023., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
 3. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr. 46 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”.
 4. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. decembra lēmumā Nr. 392 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni” (kadastra numurs 3696 008 0051), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, un darba uzdevuma un lokālplānojuma teritorijas apstiprināšanu”.
 5. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. augusta lēmumā Nr. 311 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Alsviķu iela 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
 6. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” nolikumā.
 7. Par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas un noņemšanas saskaņošanu pašvaldībā.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 2023. gada vasaras sezonai.
 9. Par projektu “Pededzes upes baseina pieteku Alūksnes, Ievednes un Paparzes kvalitātes novērtējums”.
 10. Par projektu “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai sniega motocikla iegāde”.
 11. Par saistošo noteikumu Nr. _/2023 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā” izdošanu.
 12. Par konkursa “Darītspēks” nolikuma apstiprināšanu.

SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ:

 1. [..].
Skip to content