Izpilddirektora informācija 25. maija domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 25. maija domes sēdē

25. maijā Alūksnes novada pašvaldības domes sēdē Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis informēja par aktuālo pašvaldībā.

Līdz 22. maijam Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 40 jaundzimušie, mūžībā aizgājuši 94 novada iedzīvotāji.

Maijā darbu jaunās telpās Ojāra Vācieša ielā 1 uzsācis Alūksnes Tūrisma informācijas centrs. Kopējās projekta izmaksas sastādīja 710 475,26 EUR bez PVN, tajā skaitā ēkas būvdarbu izmaksas 266 000 EUR bez PVN, santehniskie darbi (siltummezgls, ventilācija, apkure, ūdensvads, kanalizācija) – 47 000 EUR bez PVN, elektromontāžas un vājstrāvu montāžas darbi (elektroapgāde, zemējums, videonovērošanas sistēma, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija) – 20 000 EUR bez PVN, labiekārtošana un ārējie inženiertīkli (teritorijas tīkli, ūdensapgādes ārējie tīkli, kanalizācija, siltumtrase) 270 000 EUR bez PVN, automašīnu stāvlaukums ar elektrouzlādes tīkliem – 107 475,26 EUR bez PVN.

19. maijā noslēdzies pieteikumu iesniegšanas termiņš uz SIA “Alūksnes enerģija” valdes locekļa amatu. Saņemti divi pieteikumi. Nominācijas komisija vērtē iesniegto dokumentu un pretendentu atbilstību izvirzītajām prasībām.

Sākts darbs pie aģentūras statusa noņemšanas pašvaldības aģentūrām “SPODRA” un “ALJA”.

12. maijā projektā “Dzīvo vesels Alūksnes novadā” norisinājās Ģimeņu sporta un atpūtas diena, piesaistot 109 ģimenes ar 135 bērniem.

23. maijā Krāslavā notika projekta “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” atklāšanas pasākums.

15. maijā notika informatīva tikšanās ar uzņēmējiem par iespējamo atbalstu uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai. 17. maijā notika tikšanās ar viesmīlības nozares uzņēmējiem par kafejnīcu iesaisti Alūksnes pilsētas svētkos.

Noslēgti līguma grozījumi ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” par Satiksmes ministrijas piešķirto līdzfinansējumu Tālavas ielas posma pārbūves 2. kārtai 2023. gadā.

Ģimnāzijas vēsturiskajā korpusā turpinās iekšdarbi un notiek fasādes attīrīšana, kam secīgi sāksies āra darbi (tīklu izbūve, pamatu siltināšana u.c. darbi).

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informējusi, ka tiks veikta Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas un uzņēmējdarbības nozīmīgās infrastruktūras attīstības projektu pārbaude.

Saņemts apstiprinājums projektam “Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Alūksnes novadā” un noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Bānīša stacijas kvartāla ēku sienu apgleznojuma idejām saņemtas 7 skices. Tā kā stacijas ēka ir valsts nozīmes industriālā pieminekļa sastāvā, tad jebkura ideja jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Esam uzrunājuši pārvaldi uz klātienes tikšanos, lai izvērtētu iespējamo risinājumu.

Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Alūksnes draudzei nodotas lietošanā papildu telpas Bībeles muzeja ēkā Pils ielā 25A.

Noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums uz 5 gadiem ar Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrību par Alūksnes Jaunās pils ēkas daļu Pils ielā 74.

Gada pirmajos piecos mēnešos notikušas 12 Apstādījumu aizsardzības komisijas sēdes, pieņemti 16 lēmumi (no tiem 2 atteikumi), izskatīti 30 iesniegumi, 2 gadījumos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” nosacījumiem personas veikušas maksājumus zaudējumu atlīdzībai par dabas daudzveidības samazināšanu savos īpašumos. Sagatavoti un saņemti 3 pieprasījumi Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei un 1 pieprasījums Dabas aizsardzības pārvaldei par atzinumu sniegšanu koku ciršanai ārpus meža.

Budžeta izpilde uz 23.05.2023.: ieņēmumu izpilde 42,67%; galveno ieņēmumu avotu izpilde: iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde 34,45%, nekustamā īpašuma nodokļa izpilde 92,49%, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds 33,64%, iestāžu maksas pakalpojumu izpilde 50,47%, izdevumu izpilde 40,41%. Pašvaldību saistību (aizņēmumu un galvojumu) proporcija pret pašvaldības ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF (pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds) 18,49%.

Izsludināts atklāts konkurss “LED gaismekļu piegāde un nomaiņa Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, atkārtoti Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā iepirkums “Alūksnes stacijas perona seguma atjaunošana”. 24. maijā nosūtīts uzaicinājums slēgt līgumu ar iepirkuma “Mērniecības pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām” uzvarētāju SIA “Latvijas mērnieks”. 24. maijā atvērti piedāvājumi atklātā konkursa “Degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām” ietvaros. Tiek strādāts pie atklāta konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu māju kvartāla infrastruktūras būvniecībai Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā”, iepirkuma “Logu nomaiņa objektos, Alūksnē”, atklāta konkursa “Lapenes būvniecības un Jaunlaicenes muižas parka labiekārtošanas (tualetes novietošana) būvdarbu veikšana 1. kārta”, atklāta konkursa “Inventāra piegāde daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vajadzībām”.

1. maijā Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes, Gulbenes, Balvu novada 17 kori piedalījās Dziesmu svētku repertuāra pārbaudes skatē. Mūsu novada koriem 1 augstākā, 1 pirmā un 2 otrās pakāpes. Notikuši 2 koru kopmēģinājumi Alūksnē un Gulbenē. Notiek intensīvs administratīvs darbs, gatavojoties Dziesmu un deju svētku nedēļai Rīgā.

Alūksni pieredzes apmaiņā apmeklēja Siguldas kultūras darbinieki.

20. maijā Alūksnes Kultūras centrā pasniegti pašvaldības apbalvojumi uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā, sportā un pašvaldības darbā.

Izsludināts kultūras projektu konkurss novada kultūras piedāvājuma dažādošanai. Sagatavots projekts par tehniskās bāzes uzlabošanu iesniegšanai LEADER projektu konkursā. Kopumā novadā maijā noorganizētas 45 kultūras aktivitātes un pasākumi. Novadā notikušas Muzeju nakts aktivitātes.

Ar dažādām aktivitātēm Alūksnes novada bibliotēkā atzīmēta Eiropas diena. Pagastu bibliotēkās – Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros maijā sniegti ~230 pakalpojumi. VPVKAC Alsviķos, Liepnā, Jaunlaicenē, Jaunannā, Veclaicenē, Zeltiņos konsultācijas par platību maksājumiem sniedza LAD speciālisti.

Eiropas Komisija uz diviem gadiem Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” piešķīrusi eTwinning skolas statusu, kas apliecina iestādes augstos sasniegumus starptautisku projektu īstenošanā, eDrošībā, kā arī ieguldījumu pedagogu digitālās pratības pilnveides vecināšanā. 7. jūnijā tiks pasniegta eTwinning skolas plāksne, karogs un Eiropas Komisijas apsveikuma vēstule.

26. maijā novadā darba vizītē ieradās Saeimas deputāte, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre. Pašvaldībā notika tikšanās ar domes vadību un Izglītības pārvaldi par aktuāliem jautājumiem izglītībā. Pēc tam Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā tikšanās ar jauniešiem, lai uzklausītu viņu viedokļus par mācībām, izglītības sistēmu, kā arī saruna ar metodisko jomu koordinatoriem par jaunā izglītības satura jautājumiem.

148 devīto un 53 divpadsmito klašu skolēni uzsākuši valsts pārbaudes darbu kārtošanu.

Apstiprinātas 2023. gada bērnu un jauniešu vasaras nometnes un brīvā laika aktivitātes. Vasarā ieplānotas 2 nometnes un 11 dažādas aktivitātes. Pašvaldības līdzfinansējums šīm aktivitātēm 7960,62 EUR.

Turpinās darbs pie izglītības iestāžu institucionālās reformas. Pabeigta saimniecisko darbinieku izvērtēšana uz izsludinātajām amata vietām. Sākušās Alūksnes pilsētas skolu vecāku sanāksmes par mācību darba organizācijas jautājumiem no 1. septembra. 1. klašu vecāku tikšanās notiks 6. jūnijā. Līdz 1. jūnijam visas likvidējamās izglītības iestādes pabeidz sagatavot pamatlīdzekļu, krājumu un inventāra piedāvājumu nodošanai Alūksnes novada pašvaldības iestādēm.

Par panākumiem mācību priekšmetu, interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās, čempionātos 2022./2023. mācību gadā naudas balvas saņems 53 skolēni, 2 interešu izglītības kolektīvi un viņu pedagogi par kopējo summu 6574 EUR.

Noticis orientēšanās sacensību seriāls “HORIZONTS 2023”, draudzības spēle minifutbolā Pilssalā, Alūksnes novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem Alūksnes Sporta centrā, “Bānīša kauss 2023”, Pavasara kauss mini futbolā 2023, parka skriešanas seriāla “Alūksnes pavasaris 2023” 3., 4. un 5. kārta, Atzeles čempionu kauss basketbolā 2023, skrējiens “Mizojam, ka prieks” 1. posms “Estrādes loki” Zeltiņu pagastā, vieglatlētikas sacensības “Alūksnes kausi 2023”, no 27.05. līdz 28.05. notiks VIVUS MTB maratons 2. un 3. posms Sporta un aktīvās atpūtas centrā “Mežinieki” un apkārt Alūksnes ezeram, no 27.05. līdz 28.05. notiks Alūksnes novada atklātais čempionāts basketbolā sievietēm Alūksnes Sporta centrā.

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde apkopojusi informāciju par apkures, elektrības, apgaismojuma, komunālajiem izdevumiem pašvaldībās ēkās pagastos, lai izvērtētu to lietošanas lietderību. Noslēdzies pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas atklātais iepirkums. Tiek slēgti līgumi. Jaunlaicenes parka un Jaunlaicenes muižas ansambļa teritorijā tiek veikti labiekārtošanas darbi ES projekta un pašvaldības finansējuma ietvaros. Noslēgti līgumi: par Mālupes pagasta publiskā apgaismojuma projektēšanu, latvāņu apkarošanu ar ķīmisko metodi, rekultivēto izgāztuvju Alsviķu un Jaunalūksnes pagastos gruntsūdeņu monitoringu. Noslēgti un tiek slēgti darba līgumi ar sezonas palīgstrādniekiem pagastu teritorijās.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde pabeigusi darbu pie vienošanās ar apgādniekiem par pakalpojumu maksu izmaiņām sociālo aprūpes centros slēgšanas.

SIA “RŪPE” vērsies Pašvaldības policijā ar lūgumu pārbaudīt nekustamo īpašumu īpašniekus vai valdītājus, kuru īpašumi nav pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai, vai tie ir iesnieguši pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites kārtību Alūksnes novadā” 28. punkta prasībām (par 317 adresēm).

Pašvaldības policija veikusi Alūksnes pilsētas infrastruktūras apsekošanu, sagatavoti ierosinājumi satiksmes drošības uzlabošanai. Veikts darbs ar privātpersonām, lai savu īpašumu teritorijā izgrieztu krūmus, kas aizsedz ceļa zīmes.

Novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzības projektā aģentūra “ALJA” paredzējusi iegādāties papildu aprīkojumu (spectērpu komplektus), lai pilnvērtīgi veiktu zivju resursu aizsardzības pasākumus. Kopējās izmaksas – 2034 EUR, t.sk. Zivju fonda finansējums – 1630 EUR, pašvaldības finansējums – 404 EUR. Kvalitatīva uzraudzības procesa nodrošināšanai tiks iegādāta jauna tehnikas vienība – sniega motocikls, nomainot nolietoto tehniku. Kopējās izmaksas – 17999 EUR, t.sk. Zivju fonda finansējums – 12500 EUR, pašvaldības finansējums – 5499 EUR.

Aģentūra “ALJA” veiks Pededzes upes baseina pieteku Alūksnes, Ievednes un Paparzes kvalitātes novērtējumu ar mērķi plānot un organizēt lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Pededzes upes baseinā novadā. Kopējās izmaksas – 8954 EUR, t.sk. Zivju fonda finansējums – 7100EUR, pašvaldības finansējums – 1854 EUR.

Aģentūra “ALJA” pieņems dāvinājumu no SIA “CONTI CHEMICAL COMPANY” – biostimulators BIOCHLOFEED™ pašvaldības ūdenstilpes “Zuzannas dīķis” Alūksnes pils parkā attīrīšanai no zilaļģēm (ciānbaktērijām) un to ziedēšanas sekām. Plānots slēgt līgumu un ievadīt ūdenstilpē biostimulatoru BIOCHLOFEED™ attiecīgā daudzumā, kas atkarīgs no ūdenstilpnes ūdens analīzēm. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” veiks ūdens analīzes Alūksnes pils parka dīķim.

Pašvaldības aģentūra “SPODRA” veikusi avārijas bedrīšu remontu ielās ar melno segumu, uzsākta ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana, veikta grants seguma ielu atputekļošana, noslēgti līgumi par Saules tilta inspekciju, Latgales ielas sāngrāvju tīrīšanu, Darba ielas lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvi, Melnuma peldvietā un Vējiņā veikta niedru savākšana un pārģērbšanās kabīņu uzstādīšana, uzsākts Alūksnes Pilssalas estrādes soliņu remonts.

Pašvaldības iestādēs izsludinātas pretendentu pieteikšanās uz apkopēja un remontstrādnieka vietām Ziemeru pamatskolā, atkārtoti konkursi uz Alūksnes Mūzikas skolas direktora, Alūksnes novada muzeja direktora un Alūksnes novada bāriņtiesas locekļa amatiem, pieteikšanās uz projektu vadītāja, jurista, nekustamā īpašuma speciālista amatiem Centrālajā administrācijā, izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālista amatu Alūksnes Tūrisma informācijas centrā. Darbu Centrālajā administrācijā pēc ilgstošas prombūtnes ir atsākusi ainavu arhitekte Madara Sildega-Mieriņa, darbu uzsākusi iepirkumu speciāliste Aleksandra Tabolkina un lietvede Evija Zvejniece.

1. jūnijā notiks Sporta centra atklāšana, 5. jūnijā tiks atklāts jaunais velo parks.

Skip to content