Aizvadītais gads novada Dzimtsarakstu nodaļā - Alūksnes novads

Aizvadītais gads novada Dzimtsarakstu nodaļā

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2023. gadā izdarīti 88 dzimšanas reģistri. No reģistrētajiem jaundzimušajiem – 46 zēni, 42 meitenes.

30 māmiņām dzimuši pirmie bērniņi, 20 – otrie bērni, 24 – trešie, 10 ģimenēs piedzimis ceturtais bērns, trīs ģimenēs piektais bērns, vienā – sestais, laulībā dzimuši 43 bērniņi, tikpat gadījumos dzimšana reģistrēta, atzīstot paternitāti, divos gadījumos dzimšanas reģistrā bija ziņas tikai par bērna māti,

2023. gada četrkāršais dubultprieks – četri dvīņu pāri – Tomass un Paula, Olivers un Eliots, Alberts un Hermanis, Danute un Didzis, tā vēl nav bijis!

 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto jaundzimušo deklarētās dzīvesvietas

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mirušo deklarētās dzīvesvietas

Alūksnē

33

94

Alsviķu pagastā

7

11

Annas pagastā

6

2

Ilzenes pagastā

2

2

Jaunalūksnes pagastā

6

12

Jaunannas pagastā

1

6

Jaunlaicenes pagastā

4

6

Kalncempju pagastā

2

1

Liepnas pagastā

3

10

Malienas pagastā

1

12

Mālupes pagastā

5

18

Mārkalnes pagastā

2

9

Pededzes pagastā

0

10

Veclaicenes pagastā

6

1

Zeltiņu pagastā

2

2

Ziemera pagastā

5

7

citā novadā

3

26

Pateicoties Alūksnes pensionāru biedrības “Sudrabs” čaklajām rokdarbniecēm un SIA “4 PLUS” un SIA “ABIO” ziedojumiem, 2023. gadā turpinājās jaukā un sirsnīgā tradīcija – reģistrējot jaundzimušo, pasniegt pūriņu – skaistā iesaiņojumā siltu adītu cepurīti un zeķītes vai adītu sedziņu, ko ieklāt bērniņam ratiņos. Tāpat turpinājām tradīciju – visus Alūksnes novadā dzimušos mazulīšus sveikt kopīgā pasākumā Alūksnes pilsētas svētkos, dāvinot īpašo Mazā novadnieka karotīti. Ir pieņemti 100 lēmumi par bērna piedzimšanas pabalstu, ko izmaksā pašvaldība, ja vismaz vienam no vecākiem pamata deklarētā dzīvesvieta bijusi Alūksnes novadā ne mazāk kā sešus mēnešus. Šo pabalstu var pieprasīt pusgada laikā no bērna dzimšanas neatkarīgi no tā, kur tā reģistrēta, un tā apmērs ir 40% no minimālās darba algas.

Trīs bērniem esam rīkojuši kūmu pasākumu, kas ģimenēm ir jauks kopā būšanas brīdis. Priecājāmies, ka šādā notikumā varējām būt kopā ar mūsu 2020. gada pirmo mazulīti.
Pagājušajā gadā reģistrētas 56 laulības. No tām 6 laulības slēgtas baznīcā: piecas Opekalna evaņģēliski luteriskajā draudzē, viena Alūksnes Romas katoļu draudzē.
Četros gadījumos viens no laulātajiem bijis citas valsts pilsonis – Lielbritānijas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas.

Ārpus dzimtsarakstu nodaļas reģistrētas 16 laulības – biežāk Alūksnes Jaunajā pilī, Viktora Ķirpa Ates muzejā “Vidzemes lauku sēta” Kalncempju pagastā, Alūksnes muižas parkā – Aleksandra paviljonā, Tempļakalna Rotondā.
No šī gada 1. jūlija pāri varēs iesniegt laulības reģistrācijas iesniegumus, nenorādot ziņas par laulību lieciniekiem. Par šo jūtama cilvēku interese, jo tas ļaus reģistrēt laulību, klāt esot tikai līgavai un līgavainim. Taču tas neierobežo tos pārus, kas vēlas tradīciju precēties ar lieciniekiem jeb vedējiem saglabāt, to varēs darīt. Cilvēkiem tiek dota iespēja izvēlēties.

Turpinām tradīciju sumināt pārus, kas nodzīvojuši laulībā 50 un 60 gadus, un svin Zelta un Dimanta kāzas. To darām gan ar pašvaldības sveicienu naudas izteiksmē, gan īpašu dāvanu stiprajām ģimenēm. Zelta pāri pagājušajā gadā bijuši trīs, Dimanta pāri divi. Tādēļ aicinu pārus, kam gaidāmas šādas skaistas kāzu jubilejas, sazināties ar dzimtsarakstu nodaļu. Dažkārt to izdarīt palīdz bērni un mazbērni, un tad tas var būt arī skaists, pārsteigumiem bagāts brīdis gaviļniekiem.

2023. gadā sveicām divas mūsu novada iedzīvotājas, kas pārkāpušas 102 un 103 gadu slieksni. Tuvinieku mīlestības un rūpju apņemtas sirmās kundzes mums apliecina, cik patiesi svarīga un vērtīga ir katra nodzīvotā diena.
Pagājušajā gadā reģistrēti 229 mūžībā aizgājušie. Mirušo personu sadalījums pēc dzimuma: 130 sievietes, 99 vīrieši. Pēc vecuma grupām: līdz gada vecumam – 1, 31-40 gadi – 5, 41-50 gadi – 5, 51-60 gadi – 29, 61-70 gadi – 38, 71-80 gadi – 52, 81-90 gadi – 75, 91-100 gadi – 24.

Dzimtsarakstu nodaļā saņemti 916 dažāda veida iesniegumi par dokumentu izsniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistriem un reģistru ievadi informācijas sistēmā. Izsniegtas 367 pirmreizējas, 110 atkārtotas apliecības, 195 izziņas no reģistriem. 18 dokumentiem klāt pievienotas daudzvalodu veidlapas angļu, vācu, igauņu, nīderlandiešu valodās. Dzimtsarakstu nodaļā glabājas reģistri par pēdējiem 100 gadiem, vecākas grāmatas nododam Latvijas Valsts Vēstures arhīvam. Tādēļ gadījumos, kad nepieciešami dokumenti no ļoti seniem vēsturiskajiem reģistriem, jāvēršas tur. Noformētas sešas uzvārda maiņas lietas, vienā gadījumā persona vēlējusies esošajam vārdam pievienot kristīto vārdu, bijušas trīs tautības maiņas lietas.

Apjomīgs darbs veikts attiecībā uz vēsturisko reģistru ievadi Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā. Tie ir visi 1923. gada dzimšanas, miršanas un laulību reģistri, kurus papīra formātā jānodod Latvijas Valsts Vēstures arhīvam līdz katra gada 1. jūnijam.

Šogad Dzimtsarakstu nodaļā notika Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta kārtējā pārbaude par nodaļas darbu no 2020. gada, pēc kā vēstulē par pārbaudes rezultātiem Dzimtsarakstu departaments izteicis pateicību un atzinību Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai par kvalitatīvu darbu civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā un ieguldījumu dzimtsarakstu sistēmas attīstībā. Tas ir motivējošs novērtējums darīt un pilnveidoties.


Inga Ozoliņa,

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Skip to content