Finanšu komitejas sēdes 23.05.2024. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas sēdes 23.05.2024. darba kārtība

23.05.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par ceļa servitūtu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Alūksnes novadā” izdošanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14/2024 “Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” precizēšanu.
4. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumā Nr. 354 “Par noteikumu Nr. 4/2022 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu”.
5. Par noteikumu Nr._/2024 “Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu.
6. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.05.2021. lēmumā Nr. 160 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu”.
7. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 31.05.2018. lēmumā Nr. 212 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu”.
8. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
9. Par projektu “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Alūksnes novadā”.
10. Par dalības maksas apstiprināšanu skolēnu vasaras aktivitātēm.
11. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
12. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr. 469 “Par nomas maksas noteikšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu telpām, kas nododamas ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam”.
13. Par Alūksnes Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumiem.
14. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 31. augusta lēmumā Nr. 259 “Par Alūksnes novada Kultūras centra telpu un inventāra nomas maksu”.
15. Par Alūksnes novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu.
16. Par līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārbūves būvdarbu veikšanas Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.
17. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem nekustamo īpašumu iegādei.
18. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 383 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā”.
19. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 379 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.
20. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 399 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības iestādē “SPODRA””.
21. Par nojaucamām ēkām.

Skip to content