PII „Pienenīte” - Alūksnes novads

PII „Pienenīte”

 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

Helēnas ielā 32, Alūksnē, LV 4301
Vadītāja Ingūna Dovgāne
Tālrunis: 22014489
e-pasts: pienenite@aluksne.lv

ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PIENENĪTE” NOLIKUMS

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

VECĀKIEM

Bērnu rindas reģistrs

Pašnovērtējuma ziņojums

Attīstības plāns

Aktualitātes "PIENENĪTĒ"

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” ir Alūksnes novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Iestādē darbojas 7 grupas bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.
Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts, pamatojoties uz licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Izglītības programmas kods 0101 11 11. Pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenota arī Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, izglītības programmas kods 01015511.

Darba laiks:
Izglītības iestāde strādā 5 dienas nedēļā no pulksten 7.30 līdz pulksten 18.00.

Grupu komplektācija:
Iestādes vadītāja uzņem bērnus, ņemot vērā rindā iestāšanās datumu un brīvo vietu skaitu iestādē. Grupas komplektē pēc bērnu vecuma.
Jaunos bērnus uzņem iestādē un komplektē grupas no 1.augusta.

Mūsu tradīcijas:

Svinam:
Gadskārtu ieražu svētkus - Miķeļus, Mārtiņus, Ziemassvētkus, Teņa dienu, Sveču dienu, Meteņus, Lieldienas, Jāņus;
Zinību dienu;
Valsts svētkus;
Mātes dienu.

Rīkojam:
Tematiskās izstādes sadarbībā ar bērnu vecākiem:
- Rudens veltes,
- Bērnu darbu izstādes,
- Sveču izstādes,
- Lieldienu kompozīciju izstādes,
- Ziedu kompozīciju izstādes
- Tematiskās pēcpusdienas,
- Ekskursijas,
- Leļļu teātrus un koncertus,
- Sporta svētkus un veselības dienas.

Piedalāmies:
Novada rīkotajos pasākumos.

Skip to content