Tautsaimniecības komitejas 15.01.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 15.01.2018. sēdes darba kārtība

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 1

15.01.2018., plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 002 0062, “Līči”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3644 004 0250, “Dainas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2018. – 2020. gadam apstiprināšanu.
 6. Par amatpersonām, kas veic zemes un nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā.
 7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.03.2017. lēmumā Nr.72 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2018. -2022. gadam izstrādes uzsākšanu”.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2018. – 2020. gadam apstiprināšanu.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darba plāna 2018. gadam apstiprināšanu.
 10. Par pašvaldības aģentūras “ALJA” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.-2020. gadam apstiprināšanu.
 11. Par pašvaldības aģentūras “ALJA” 2018. gada darba plāna apstiprināšanu.
 12. Par Alsviķu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 13. Par Annas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 14. Par Ilzenes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 15. Par Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 16. Par Jaunannas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 17. Par Jaunlaicenes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 18. Par Kalncempju pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 19. Par Liepnas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 20. Par Malienas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 21. Par Mālupes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 22. Par Mārkalnes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 23. Par Pededzes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 24. Par Veclaicenes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 25. Par Zeltiņu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 26. Par Ziemera pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Skip to content