Tautsaimniecības komitejas 14.03.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 14.03.2018. sēdes darba kārtība

 

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
3. Par Alūksnes novada pašaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 004 0123, “Kamenes”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 004 0047, “Pormaļi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Romeškalns”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par cirsmas “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
7. Par cirsmas “Dambis 1”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
8. Par cirsmu “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
9. Par cirsmu “Ežukalns” un “Ezeriņi”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
10. Par cirsmas “Kaktiņi ZR1”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3694 001 0006 daļas īslaicīgu nomu.
12. Par līdzekļu izdalīšanu Mālupes pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
13. Par līdzfinansējumu biedrības “Ilzenes attīstībai” projekta realizācijai.
14. Par līdzfinansējumu biedrības “Pededzes Nākotne” projekta realizācijai.
15. Par līdzfinansējumu biedrības “Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” projekta realizācijai.
16. Par līdzfinasējumu biedrības “Interešu centrs “Jaunanna”” projekta realizācijai.
17. Par līdzfinansējumu biedrības “Nāc pretim” projekta realizācijai.
18. Par līdzfinasējumu biedrības “Nelaid vaļā” projekta realizācijai.
19. Par projektu “Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana”.
20. Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas – ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas organizēšanas deleģēšanu SIA „RŪPE”.
21. Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas – siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas organizēšanas deleģēšanu akciju sabiedrībai „SIMONE”.
22. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu Alūksnes Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
23. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” izdošanu.
24. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” izdošanu.
25. Par līdzekļu piešķiršanu projekta līdzfinansēšanai.

Skip to content