Alūksnes novada domes sēdes 27.09.2018. darba kārtība - Alūksnes novads

Alūksnes novada domes sēdes 27.09.2018. darba kārtība

27.09.2018., plkst. 10:00
Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par dzīvojamās mājas “Brenci 11”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. 14 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa ielā 3-3, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu ielā 12, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3601 032 5218, Valkas ielā 22A, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Liedes”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3644 004 0109, “Asarīši”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
8. Par dzīvokļa “Dārziņi” – 23, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanas turpināšanu.
9. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un smilts atradnei “Putrenieši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
10. Par atļauju Sanitai BĒRZIŅAI savienot amatus.
11. Par atļauju Daigai VĪTOLAI savienot amatus.
12. Par atļauju Intai CINGLEREI savienot amatus.
13. Par atļauju Ingūnai DOVGĀNEI savienot amatus.
14. Par atļauju Ivetai PRIEDEI savienot amatus.
15. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām” izdošanu.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 29. oktobra lēmumā Nr.351 “Par maksas pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem”
17. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā Nr.424 “Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumiem”.
18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.08.2018. lēmumā Nr. 305 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte””.
19. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.08.2018. lēmumā Nr. 303 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš””.
20. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu M.ZIŅĢEI.
21. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu J.UMUREI.
22. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu B.KOŠEVAREI.
23. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Z.SVIKLEI.
24. Par noteikumuNr._/2018 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu.
25. Par noteikumu Nr._/2018 “Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām sadales kārtība” apstiprināšanu.
26. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādēm.
27. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pātraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
28. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2018. lēmumā Nr. 43 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”.
29. Par Ilzenes pamatskolai un Jaunlaicenes sākumskolai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadali Alūkses novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
30. Par apkures katlu iegādi un uzstādīšanu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”.
31. Par līdzekļu piešķiršanu Jaunlaicenes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma apsaimniekošanai.
32. Par līdzekļu piešķiršanu Ilzenes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma apsaimniekošanai.
33. Par līdzekļu piešķiršanu senlietu restaurācijai.
34. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem būvprojektu izstrādei un ekspertīzei.
35. Par līdzekļu izdalīšanu Kalncempju pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
36. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
37. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” izdošanu.
38. Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja papildatvaļinājumu.
39. Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu.

Skip to content