Tautsaimniecības komitejas 18.03.2019 sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 18.03.2019 sēdes darba kārtība

18.03.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un smilts atradnes “Čuksti” 2018. g. iecirknim, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.
4. Par līdzfinansējumu biedrības „Interešu centrs “JAUNANNA”” projekta realizācijai.
5. Par biedrības „Liepna-manas mājas” projektu.
6. Par biedrības „Veclaicenes avotiņš” projektu.
7. Par Alūksnes pašvaldības aģentūras “ALJA” 2019. gada darba plāna apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr. …./2019 ,,Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā” izdošanu.
9. Informācija par metu konkursa “Alūksnes muižas parka ieejas zonas restaurācija un attīstība” ieceri.

Skip to content