Finanšu komitejas 21.11.2019. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 21.11.2019. darba kārtība

21.11.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3694 003 0071, “Zelmeņi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 007 0320, “Mazburtnieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3694 003 0109 un 3694 003 0142, “Lejas Kundrāti”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
4. Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 394 “Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā””.
5. Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 395 “Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā””.
6. Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 396 “Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā””.
7. Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 397 “Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā””.
8. Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 398 “Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424731:42 atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā””.
9. Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 399 “Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā””.
10. Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 400 “Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā””.
11. Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 401 “Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā””.
12. Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 402 “Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā””.
13. Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 403 “Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691:64 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā””.
14. Par nekustamā īpašuma nomu projekta realizācijai.
15. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu ieguldot SIA “RŪPE” pamatkapitālā.
16. Par saistošo noteikumu Nr. _____/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
17. Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” īstenošanai.
18. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
19. Par jumta seguma nomaiņu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

Skip to content