Domēs sēdes 28.05.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Domēs sēdes 28.05.2020. darba kārtība

28.05.2020., plkst. 10:00

Videokonference

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gāzītes”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par uzņēmējdarbībai nozīmīgiem pašvaldības ceļiem Alūksnes novada teritorijā.
 4. Par saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
 5. Par Alsviķu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
 6. Par Bejas bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
 7. Par Veclaicenes bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
 8. Par nolikuma “Par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvu tērpu darināšanai un iegādei” apstiprināšanu.
 9. Par maksas pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem.
 10. Par maksas pakalpojuma tūrisma objektā “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos” apstiprināšanu.
 11. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
 12. Par grozījumu Alūksnes novada domes 30.04.2020. lēmumā Nr.127 “Par finansējuma pārkārtošanu “COVID-19” izplatīšanas ierobežošanai”.
 13. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai.
 14. Par līdzekļu piešķiršanu Strautiņu pamatskolai.
 15. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes muzejam.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 17. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” izdošanu.
Skip to content