Tautsaimniecības komitejas 15.06.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 15.06.2020. sēdes darba kārtība

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 6

15.06.2020., plkst. 10:00

Zāle

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  2. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi.
  3. Par nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36940010006 daļas īslaicīgu nomu.
  4. Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
  5. Par saistošo noteikumu Nr. __/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” izdošanu.
  6. Par Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Skip to content