Domes 25.02.2021. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Domes 25.02.2021. sēdes darba kārtība

25.02.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS informācija par iepriekšējā periodā pieņemto domes lēmumu izpildi.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 2, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3658 002 0341 īpašumā “Uplejas 3”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi” – 6, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
 7. Par saistošo noteikumu Nr._ “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Alūksnes novadā” izdošanu.
 8. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā” izdošanu.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” vidēja termiņa attīstības stratēģiju 2021. – 2023. gadam.
 10. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” gada darba plāna apstiprināšanu.
 11. Par pašvaldības aģentūras “ALJA” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2023. gadam apstiprināšanu.
 12. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2021. gada darba plāna apstiprināšanu.
 13. Par projektu “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”.
 14. Par projektu “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”.
 15. Par projektu “Līdaku pavairošana Lukumīša ezerā”.
 16. Par projektu “Zandartu pavairošana Indzera ezerā” .
 17. Par projektu “Zandartu pavairošana Sudala ezerā”.
 18. Par projektu “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.
 19. Par projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Indzera un Siseņu ezeram”.
 20. Par Administratīvās komisijas sastāvu.
 21. Par atļauju Inesei PURAI savienot amatus.
 22. Par grozījumu Ziemeru pamatskolas nolikumā.
 23. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”.
 24. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
 25. Par valsts un pašvaldības budžeta finansējuma sadali un pašvaldības budžeta finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā.
 26. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.
 27. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”.
 28. Par finansiālu atbalstu piemiņas vietas izveidei pie Amatas stacijas 1949. gada 25. martā uz Sibīriju deportētajiem.
 29. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.04.2020. lēmumā Nr. 128 “Par aizņēmumu ERAF projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionālizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” īstenošanai”.
 30. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022. gadam”.
 31. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem vidi degradējošu būvju Alūksnes muižas parka teritorijā Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē nojaukšanai.
 32. Par atbalstu Alūksnes dzelzceļa stacijas industriālā mantojuma infrastruktūras attīstībai.
 33. Par Investīciju plāna 2015.-2021.gadam aktualizēšanu.
Skip to content