Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

 

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

04.03.2024.

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2024.gada 29.februāra lēmumu Nr.29 (protokols Nr.3, 12.p.) „Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota lokālplānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts.

Lokālplānojuma izstrādātājs IK “Plānošanas Eksperti”, reģistrācijas numurs 40002142175, e-pasts: birojs@planosana.lv.

Vides pārskata izstrādātājs SIA „55M”, reģistrācijas Nr. 40203145148, e-pasts: marites55@inbox.lv.

Publiskā apspriešana notiks no 12.03.2024. līdz 12.04.2024. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 26.03.2024. plkst. 17:00 pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1. stāva zālē. 

Ar lokālplānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties:

  • pašvaldības tīmekļa vietnē aluksne.lvsadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Lokālplānojumi;
  • Latvijas vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22636;
  • klātienē izdrukas formātā Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus publiskās apspriešanas laikā var iesniegt:

  • Alūksnes novada pašvaldībā elektroniski uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv vai rakstiski Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar projekta izstrādes vadītāju Rimmu Mellenbergu, e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv, tālr. 26668502.

  
Lokālplānojuma 1. redakcija un Vides pārskata projekts

 


Ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.392 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni” (kadastra numurs 3696 008 0051), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, un darba uzdevuma un lokālplānojuma teritorijas uzsākšanu” tiks uzsākta lokālplānojuma izstrāde.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami –

papīra formātā – Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, sūtot pa pastu vai ievietojot pie Klientu apkalpošanas centra izvietotajā ziņojumu kastītē,

elektroniski – uz e-pastu: dome@aluksne.lv.

Fiziskajām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/e-pasta adrese, tālruņa numurs. Juridiskajām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, darbības vietas adrese/e-pasta adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs.

Ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidoto (2.0) redakciju izdrukas formātā var iepazīties Alūksnes novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Alūksnes novada domes lēmums par lokālpānojuma izstrādes uzsākšanu ar darba uzdevumu.

Par stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu

Lokālplānojuma izstrādi vadīs Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Madara ZIŅĢE-BUMBURE, tālruņa numurs: 26606818, e-pasts: madara.bumbure@aluksne.lv.

 

Skip to content