Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

Ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.392 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni” (kadastra numurs 3696 008 0051), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, un darba uzdevuma un lokālplānojuma teritorijas uzsākšanu” tiks uzsākta lokālplānojuma izstrāde.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami –

papīra formātā – Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, sūtot pa pastu vai ievietojot pie Klientu apkalpošanas centra izvietotajā ziņojumu kastītē,

elektroniski – uz e-pastu: dome@aluksne.lv.

Fiziskajām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/e-pasta adrese, tālruņa numurs. Juridiskajām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, darbības vietas adrese/e-pasta adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs.

Ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidoto (2.0) redakciju izdrukas formātā var iepazīties Alūksnes novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Alūksnes novada domes lēmums par lokālpānojuma izstrādes uzsākšanu ar darba uzdevumu.

Par stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu

Lokālplānojuma izstrādi vadīs Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Madara ZIŅĢE-BUMBURE, tālruņa numurs: 26606818, e-pasts: madara.bumbure@aluksne.lv.

 

Skip to content