Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1.redakcija - Alūksnes novads

Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1.redakcija

 

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANU

07.02.2023.

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz 2023. gada 03. februāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 15-2/706, ir uzsākta 2022.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.25/2022 “Lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, nekustamā īpašuma Malienas iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” īstenošana.

VARAM vēstule


Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, īpašumā Malienas iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

28.11.2022. 

Alūksnes novada pašvaldības dome 2022.gada 24.novembrī ir pieņēmusi lēmumu ”Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajam īpašumam Malienas iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1. redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”.

Lokālplānojums – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt no dienas, kad par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi atbildīgā ministrija ar vēstuli uzdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu.

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju, informatīvo ziņojumu var iepazīties:

– Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Lokālplānojumi,

– Latvijas vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana vai ielogojoties ar saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24315

– klātienē izdrukas formātā Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 300.kabinetā, pašvaldības darba laikā.

  Plānošanas dokuments attiecas uz funkcionālās zonas maiņu no Publiskās apbūves teritorijas uz Savrupmāju apbūves teritoriju.

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Ziņojums par publisko apspriešanu

Institūciju atzinumi

Lēmums par apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Saistošie noteikumi

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

Publikācija Latvijas Vēstnesī


Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

 
Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 29.septembra lēmumu „ Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam nekustamajam īpašumam Malienas iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, izstrādātā lokālplānojuma 1.redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

       Lokālplānojuma risinājums paredz grozīt Alūksnes novada Teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, ar mērķi grozīt ar mērķi mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu no Publiskās apbūves (P) uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS) savrupmājas ar palīgēkām celtniecībai.

Lokālplānojuma izstrādātājs IK “Plānošanas  Eksperti”.

Publiskā apspriešana notiks no 2022. gada 10.oktobra līdz 2022. gada 6.novembrim (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 18. oktobrī plkst. 17.00 Alūksnes novada pašvaldības administrācijas ēkas Lielajā zālē – Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu elektroniski var iepazīties:

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu izdrukas veidā  var iepazīties:

  • Alūksnes novada pašvaldībā – Dārza  iela 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 300.kabinetā, darba dienās pašvaldības darba laikā, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku. Kontaktpersona Aivita Māsēna, tālr. 26606818, e-pasts: aivita.masena@aluksne.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus, līdz 06.11.2022 ieskaitot, var iesniegt:

  • Alūksnes novada pašvaldībā elektroniski: (dome@aluksne.lv) vai rakstiski (adrese Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301), vai lokālplānojuma izstrādātājam
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar projekta izstrādes vadītāju Aivitu MĀSĒNU, e-pasts: aivita.masena@aluksne.lv, tālr. 26606818.

Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu

Izstrādes vadītāja ziņojums

Ziņojums par nosacījumiem

8. novembrī noslēdzās lokālplānojuma publiskā apspriešana.

Sanāksmes protokols un dalībnieku reģistrācijas lapa


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka ar Alūksnes pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu  “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā” uzsākts darbs pie lokālplānojuma izstrādes.

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā “Sabiedrība” –“ Sabiedrības līdzdalība”

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Lokālplānojuma teritorijas platība – 0,5049 ha.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Aivita MĀSĒNA

  Saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam Grafisko daļu, lokālplānojuma teritorijas plānotais (atļautais) izmantošanas veids  (funkcionālais zonējums) ir Publiskā apbūves teritorija (P). Lokālplānojumā plānots grozīt funkcionālo zonējumu uz    Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS), detalizēt apbūves nosacījumus un aprobežojumus.    Lokālplānojuma teritorijā plānots būvēt savrupmāju ar tai nepieciešamajām komunikācijām.  

  Lokālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33.punktā noteiktajām prasībām, Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami – papīra formātā:   Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, LV-4301, sūtot pa pastu vai elektroniski  uz e-pastu: dome@aluksne.lv līdz 2022.gada 8.augustam.

       Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas  pa tālruni +371 26606818 un elektronisko pastu aivita.masena@aluksne.lv vai dome@aluksne.lv

Lēmums

Darba uzdevums

Lokālplānojuma teritorija


 

Skip to content