Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

 

Paziņojums par lokālplānojuma īstenošanu

20.09.2023.

Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā ministrija noradījusi, ka saistošie noteikumi Nr. 16/2023 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.‑2027. gadam, nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā” ir īstenojami ar 2023.gada 13.septembrī.

Lokālplānojums apskatāms valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27686.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule


Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajā īpašumā „Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu


05.07.2023.

Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023.gada 29.jūnija lēmumu Nr.171 apstiprināts lokālplānojums un izdoti saistošie noteikumi.

Lokālplānojums – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt no dienas, kad par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi atbildīgā ministrija ar vēstuli uzdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu.

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju, informatīvo ziņojumu var iepazīties:

Lokālplānojums paredz noteikt atbilstošu funkcionālo zonējumu, pamatojot zonējuma grozījumus un detalizējot galvenās izmantošanas un papildizmantošanas veidus un apbūves noteikumus, ar mērķi – izbūvēt īpašumā biogāzes ražotni.

Lēmums

Ziņojums par lokālplānojuma publiskās apspriešanas rezultātiem

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskats

Saistošie noteikumi Nr.16/2023

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Publikācija Latvijas Vēstnesī

Informatīvais ziņojums par Vides pārskata integrēšanu


2023.gada 5.aprīlī  ir noslēgusies lokālplānojuma publiskā apspriešana

Klātienes sapulces protokols ar reģistrācijas lapu

Sapulces protokols ZOOM platformā


Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu precizēšanu

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 25.augusta lēmumu “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.46 ”Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”, precizēta lokālplānojuma teritorija, iekļaujot tajā daļu no pašvaldības autoceļa “Priedulejas – Maltavnieki”, tādējādi nodrošinot vienotu lokālplānojuma teritoriju ko nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14 oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33.punkts. Ar lokālplānojuma precizēto teritoriju var iepazīties Alūksnes pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība –Dokumenti – Lokālplānojumi (ŠEIT).

Lēmums Nr. 310 par grozījumiem LP teritorijai


Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu paplašināšanu

Pamatojoties uz lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja SIA “APF ENERGY” iesniegumu par lokālplānojuma teritorijas paplašināšanu, Alūksnes novada pašvaldības dome 2022.gada 30. maijā pieņēma lēmumu Nr. 231 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.46 ”Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”” , paplašinot  lokālplānojuma izstrādes teritoriju ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3696 008 0100.

Lēmums Nr.231 par grozījumiem LP teritorijai

Par stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ar Alūksnes novada domes 24.02.2022. lēmumu Nr. 46 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā” tiks uzsākta lokālpānojuma izstrāde.
Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami:
– papīra formātā – Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, sūtot pa pastu vai iesniedzot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā,
– elektroniski – uz e-pastu: dome@aluksne.lv. Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/e-pasta adrese, tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, darbības vietas adrese/e-pasta adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs.

Ar lokālplānojuma darba uzdevumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība, Ģeoportālā www.geolatvija.lv, sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, kā arī Alūksnes novada pašvaldībā, Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā, tā darba laikā.

Lokālplānojuma izstrādi vadīs Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Madara ZIŅĢE-BUMBURE, tālruņa numurs: 26606818, e-pasts: madara.bumbure@aluksne.lv.

Lēmums Nr.46, darba uzdevums un lokālplānojumateritorija

Skip to content