Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

 

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu precizēšanu

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 25.augusta lēmumu “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.46 ”Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”, precizēta lokālplānojuma teritorija, iekļaujot tajā daļu no pašvaldības autoceļa “Priedulejas – Maltavnieki”, tādējādi nodrošinot vienotu lokālplānojuma teritoriju ko nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14 oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33.punkts. Ar lokālplānojuma precizēto teritoriju var iepazīties Alūksnes pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība –Dokumenti – Lokālplānojumi (ŠEIT).


Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu paplašināšanu

Pamatojoties uz lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja SIA “APF ENERGY” iesniegumu par lokālplānojuma teritorijas paplašināšanu, Alūksnes novada pašvaldības dome 2022.gada 30. maijā pieņēma lēmumu Nr. 231 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.46” Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”” , paplašinot  lokālplānojuma izstrādes teritoriju ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3696 008 0100.


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ar Alūksnes novada domes 24.02.2022. lēmumu Nr. 46 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā” tiks uzsākta lokālpānojuma izstrāde.
Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami:
– papīra formātā – Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, sūtot pa pastu vai iesniedzot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā,
– elektroniski – uz e-pastu: dome@aluksne.lv. Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/e-pasta adrese, tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, darbības vietas adrese/e-pasta adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs.

Ar lokālplānojuma darba uzdevumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība, Ģeoportālā www.geolatvija.lv, sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, kā arī Alūksnes novada pašvaldībā, Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā, tā darba laikā.

Lokālplānojuma izstrādi vadīs Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Madara ZIŅĢE-BUMBURE, tālruņa numurs: 26606818, e-pasts: madara.bumbure@aluksne.lv.

Skip to content