Lokālplānojums nekustamam īpašumam Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Lokālplānojums nekustamam īpašumam Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā

 

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajā īpašumā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.104 apstiprināts lokālplānojums un izdoti saistošie noteikumi.

   Lokālplānojums – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt no dienas, kad par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi atbildīgā ministrija ar vēstuli uzdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu.

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju, informatīvo ziņojumu var iepazīties:

Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Lokālplānojumi, – Latvijas vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana vai ielogojoties ar saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27131.

– klātienē izdrukas formātā -Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 300.kabinetā, pašvaldības darba laikā.

       Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai izmantošanai – daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves (100-120 dzīvokļiem) kvartāla attīstībai, atbilstošas infrastruktūras (piekļuve, centralizētās inženiertehniskās apgādes tīkli), publiskās ārtelpas  un labiekārtojuma izveidei, grozot teritorijas plānojumā pašreiz noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu no Publiskās apbūves teritorijas (P) uz Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD), un koriģējot Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) īpatsvaru un robežas.

Lēmums

Ziņojums par lokālplānojuma publiskās apspriešanas rezultātiem

Publiskās apspriešanas protokoli

Publikācija “Latvijas Vēstnesī”

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.8/2023

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa


Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. augusta sēdes lēmumu ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamam īpašumam Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai izmantošanai – daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves (100-120 dzīvokļiem) kvartāla attīstībai, atbilstošas infrastruktūras (piekļuve, centralizētās inženiertehniskās apgādes tīkli), publiskās ārtelpas  un labiekārtojuma izveidei, grozot teritorijas plānojumā pašreiz noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu no Publiskās apbūves teritorijas (P) uz Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD), un koriģējot Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) īpatsvaru un robežas.

Ar lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu,  darba uzdevumu un lokālplānojuma izstrādes teritoriju var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/dokumenti/lokālplānojumi.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Alūksnes  novada pašvaldības  teritorijas plānotāja Aivita MĀSĒNA, tālrunis 26606818, e pasts: aivita.masena@aluksne.lv

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt klātienē Alūksnes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā  Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, pa pastu  – Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā  vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@aluksne. lv. līdz 2022. gada 1.oktobrim.

Lēmums (.pdf)

Par stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras nepiemērošanu

Skip to content