Pašvaldības izpilddirektora atskaite - Alūksnes novads

Pašvaldības izpilddirektora atskaite

 Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 24. februāra pašvaldības domes sēdē sniedza deputātiem informāciju par aktuāliem notikumiem pašvaldībā kopš janvāra domes sēdes.

 

 • februārī darbu uzsākusi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Ilze Posta.

 

 • Sakarā ar 4. janvārī domes pieņemto lēmumu par pašvaldības objekta nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodrošinājuma valsts aģentūra, februārī aģentūra informējusi pašvaldību par priekšlikumiem nomas līguma projektā par bijušās internātpamatskolas internāta ēkas “Cielaviņas”, Liepnā, Liepnas pagastā nomu. Šobrīd par līguma noslēgšanas tālāko virzību tiek gaidīta informācija no aģentūras.

 

 • Aktuālie darbi ir ārkārtas finanšu revīzijas ziņojumā norādīto nepilnību novēršana un ieteikumu ieviešana, lai uzlabotu kapitālsabiedrību pārvaldību.

 

 • Sarunas ar SIA “Pilsētvides serviss” par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.

 

 • Atbilstoši pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumam par iekšējās kontroles sistēmas organizāciju izvērtēti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riski pašvaldībā un noteiktas potenciālās riska jomas.

 

 • Pašvaldība piedalās Pašvaldību likuma projekta analīzē kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību, saistībā ar grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (stāsies spēkā 1. jūlijā) strādā pie provizoriskās atlīdzības sistēmas izveidošanas un amatu kataloga projekta.

 

 • Pēc biedrības “Labākai rītdienai” iniciatīvas izbeigts līgums par nekustamā īpašuma “Zinīši”, Ilzenes pagastā daļas iznomāšanu.

 

 • Veikta procedūra, kuras rezultātā noslēgts līgums par 67 gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšanu pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto finansējumu.

 

 • Organizēta ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vizīte Alūksnes novadā.

 

 • Atklāta un darbu ir uzsākusi Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubatora atbalsta punkts Alūksnē.

 

 • Iesniegts projekts “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai”.

 

 • Turpinās Izglītības un sporta centra, Alūksnes pilsētas sākumskolas ventilācijas ierīkošanas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 1. kārtas, laipu izbūves pie Dzērves un Eniķa ezeriem Veclaicenes pagastā būvdarbi.

 

 • Uzsākti priekšdarbi (līgumu slēgšana) uzņēmējdarbības projekta ieviešanai novada teritorijā.

 

 • Notikusi gatavošanās, telpu iekārtošana Pededzes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra atklāšanai 1. martā un darba uzsākšanai.

 

 • Notiek darbs pie projektu pieteikumu sagatavošanas (apmeklētas pagastu bibliotēkas klātienē, izstrādātas tāmes), lai izveidotu vietējās nozīmes Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus novada pagastos, kas būtu vienoti pakalpojumu sniegšanas kontaktpunkti, lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu valsts un pašvaldības pakalpojumu pieteikšanā pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

 

 • Pagastu pārvaldes uzsākušas darbu, lai plānotu un īstenotu projektus ar finansējumu, kas piešķirts no pašvaldības budžeta mērķprogrammas pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai (Mārkalnē notikušas iedzīvotāju sanāksmes, Veclaicenē izsludināta iedzīvotāju aptauja).

 

 • Noslēgts līgums par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu, katru mēnesi tajā iesaistot 50 bezdarbniekus.

 

 • Kultūrvēsturē pabeigtas divas daļas video filmai par novadnieku, pedagogu, muzeju dibinātāju Jāni Gresti, pirmizrāde notikusi 5. februārī.

 

 • Uzsākts darbs, lai pārskatītu kultūras funkcijas nodrošināšanu novadā, apsekotas visas novada kultūras iestādes un struktūrvienības.

 

 • Augstu sporta sasniegumu veicināšanai, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem,  finansiāli  atbalstīti 3 sportisti un viena sporta komanda.

 

 • Darbu pašvaldībā turpina Valsts kontrole, uzsākts Satiksmes ministrijas audits mērķdotācijas ceļiem un ielām izlietojumam par 2021. gadu, revidenti strādā pie 2021. gada pārskata.

 

 • Janvāris pagājis sniega un mainīgu laika apstākļu zīmē, kas prasījis pastiprinātu ceļu un ielu uzturēšanu un līdzekļus.

 

 • Darbu turpinājis vakcinācijas centrs Alūksnē, organizēta izbraukuma vakcinācija Pededzes, Liepnas, Mālupes pagastos.

 

 • Vidzemes plānošanas reģions informējis pašvaldību, ka ar 1. aprīli Alūksnes novadā mainīsies sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs.
Skip to content