Finanšu komitejas 20.10.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 20.10.2022. sēdes darba kārtība

20.10.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par kustamās mantas atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas Ploskums”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kungu māja”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzeņu iela 5, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Briežu iela 10, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vālodzes iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par dzīvojamās mājas “Liepna 105”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr. 18 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
8. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
9. Par grozījumiem 31.03.2022. pašvaldības domes lēmumā Nr. 87 “Par novada nozīmes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi”.
10. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 210 “Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte””.
11. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 216 “Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā””.
12. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 204 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkai”.
13. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.
14. Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei atlīdzības palielinājumam.
15. Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pašvaldības iestādēm vidējās izpeļņas kompensēšanai.
16. Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.
17. Par līdzekļu piešķiršanu Pededzes pamatskolas darbinieku atlaišanas pabalstiem.
18. Par finansējuma piešķiršanu kurināmā iegādei.
19. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”” izdošanu.

Skip to content